Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A képzéssel kapcsolatos információk és dokumentumok

 

 

A doktori képzés rendszere

Az Országgyűlés 2015. december 1-jei ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A jogszabály szerint: a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

A szervezett képzés követelményrendszere

A szervezett képzés követelményrendszerét az alábbi táblázat tartalmazza:

Teljesítmény

Kreditek száma

Összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

félévekben

I. Képzési kredit

Alapozó tantárgyak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatásmódszertan1 (kvantitatív)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatásmódszertan2 (kvalitatív)

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Szakirodalom feldolgozási technikák

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos publikáció írás

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Választható tantárgy

4

4

4

4

 

 

 

 

 

I. Képzési kredit összesen

16

16

4

4

 

 

 

 

40

II. Kutatási kredit

4

4

8

8

20

20

20

20

104

III. Konzultációs kredit

3

3

3

3

3

3

3

3

24

IV. Publikációs kredit

 

56

V. Szakmai tudományos közéleti tevékenység

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Oktatás (opcionális)

2

2

2

2

2

2

2

2

16

A Doktori Iskolában a nappali valamint a levelező képzésben részt vevők részére a képzési és kutatási követelményrendszer kreditértékek szerinti meghatározása a következők szerint történik:

a) Képzéssel 40, kutatással 104, konzultációval 24, publikációval 56, szakmai tudományos közéleti tevékenységgel 16 kreditpont szerezhető. Oktatással 16 plusz kreditpont szerezhető.

b) A negyedik aktív szemeszter végére legalább 90 kreditpontot kell teljesíteni, de tartalmaznia kell legalább 7 publikációs kreditet is.

c) A „Szakmai tudományos közéleti tevékenység”: A félévenkénti 2 kredit teljesítéséhez a következők szükségesek tetszőleges kombinációban:

 • munkahelyi és nyilvános vita részvétel helyi vagy más doktori iskolában (1 kredit)
 • műhelymunka rendezvényein való kötelező részvétel a helyi doktori iskolában (1 kredit)
 • egyetemi vagy egyetemen kívüli szakmai és/vagy tudományos rendezvényen (pl. konferencia, workshop, bizottsági ülés szakmai tudományos előadás) való részvétel (1 kredit)

A feladatok teljesítéséről igazolást szükséges bemutatni, amit a rendezvény szervezője igazol aláírásával, de elfogadható jelenléti ív másolat is. Egy részvétel = 1 kredit.

d) Az 56 kreditpontos publikációs tevékenységet legkésőbb a 8. félév végéig kell teljesíteni. Minimálisan 6 publikációt kell teljesíteni az alábbiak szerint:

 • három, lektorált tudományos folyóiratban vagy tanulmánykötetben (nem konferencia tanulmánykötet!) megjelent cikk, közlemény (1 db = 11 kredit); melyekből legalább egy angol nyelvű (1 db angol nyelvű = 15 kredit); ezek közül legalább egy első szerzős cikk legyen; legalább egy min. B besorolású folyóiratban;
 • két, ISBN vagy ISSN számmal rendelkező lektorált konferencia kiadványban megjelent közlemény (nem absztrakt, min 10.000 karakter) (1 db = 7 kredit);
 • legalább egy, egyéb publikáció (pl. recenzió, ismeretterjesztő cikk, rövid - 5 oldalt vagy 10 ezer karaktert el nem érő - cikk, stb.) (1 db = 5 kredit).

Helyettesíthetőség: magasabb kreditértékű publikációval az alacsonyabb kreditértékű publikáció egy része kiváltható, de legalább egy konferencia tanulmánynak szerepelni kell. Az angol nyelvű publikáció külföldön megjelent angol nyelvű folyóirat vagy tanulmánykötet, illetve Magyarországon megjelent, teljes terjedelmében angol nyelvű lektorált folyóirat vagy lektorált tanulmánykötet lehet.
Az értékelésnél figyelembe kell venni a publikáció terjedelmét és a szerzők számát. Egy társszerzővel közösen készített tanulmány egy teljesértékű publikációnak minősül a PhD hallgató számára. Amennyiben a hallgatónak két témavezetője van, a témavezetőkkel közösen írt közlemény is egy teljesértékű publikációnak számít. Többszerzős tanulmány esetén a szerzők számának arányában csökken a hallgató számára beszámítható rész.

A publikációs tevékenység megítélése az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya által elfogadott folyóiratlisták alapján történik. A DI B kategóriás folyóiratként az MTA IX. osztályán belül az alábbi tudományos bizottságok folyóiratlistái között szereplő B kategóriás folyóiratcikkeket fogadja el:

 • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság,
 • Nemzetközi és Fejlődéstudományok Doktori Bizottság,
 • Regionális Tudományos Bizottság,
 • Szociológiai Tudományos Bizottság,
 • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság.

Továbbá kutatási témától függően – DI jóváhagyással – elfogadható folyóirat publikációk (kategóriától függetlenül):

 • Politikatudományi Bizottság,
 • Állam- és Jogtudományi Bizottság,
 • Hadtudományi Bizottság,
 • valamint az MTA IV. Agrártudományok Osztálya által elfogadott tudományos folyóiratok közül a Gazdálkodás, és a Studies in Agricultural Economics (SAE) folyóiratok.
 • Fentiektől eltérő, esetleg listában nem szereplő folyóiratban történő tudományos publikáció is elfogadható, amennyiben a kutatási téma indokolja és a folyóirat minősítése megfelel a DI elvárásainak.

Csak azok a tudományos publikációk vehetők figyelembe, ami más tudományos munkára vonatkozó hivatkozást tartalmaz, és témája kapcsolódik a jelölt képzési-kutatási programjához.

Nem vehető figyelembe publikációnak:

 • szóbeli előadás;
 • megrendelésre vagy pályázat keretében készült, a megrendelő tulajdonába került, vagy nyilvánosságra nem hozható kutatási jelentés;
 • TDK dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka;
 • predátor kiadványokban megjelent közlemény (lásd. MTA aktuális állásfoglalása).

A Publikációs krediteket a szemeszter végén a doktori iskola vezető ismeri el a Neptun rendszerben.

A hallgatónak kötelessége regisztrálni az MTMT rendszerbe és a publikációit oda fel kell tölteni. Az MTMT adatbázisában nem szereplő művek a hallgató tudományos publikációs tevékenységének megítélése során nem vehetők figyelembe. Csak azok a tanulmányok vehetők figyelembe, amelyeket az MTMT tudományos jellegűnek ismer el.

Az idegennyelv-ismeret megkövetelt szintjei

 A doktori iskolába történő felvétel nyelvi követelménye egy legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás igazolása bármilyen idegen nyelvből.

A fokozatszerzés feltétele angol nyelvből legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás igazolása.

Az idegen nyelv megkövetelt tudásszintje bizonyítottnak minősül, ha a nyelv a jelölt anyanyelve vagy az érettségi bizonyítványt vagy az egyetemi (alap-, mester- vagy osztatlanképzés) végzettséget az adott nyelven szerezte.

A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, doktoranduszt.

Ösztöndíj és fizetési kötelezettség

Ösztöndíjas, államilag támogatott képzésre felvett hallgatók folyamatos aktív teljesítés mellett 8 féléven keresztül kapják az ösztöndíjat, önköltséges hallgatók 8 aktív félévre fizetik a tandíjat.

Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert doktorandusz ösztöndíjának havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140 680 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180 680 Ft.

A féléves tandíj mértéke a mindenkori minimálbér 2,5-szerese. 

Szervezett képzésben résztvevő hallgatók a negyedik aktív félév végén a képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex vizsgát tesznek. A komplex vizsga után 3 éven belül be kell nyújtani a disszertációt nyilvános védésre.

Egyéni képzésre felvett hallgató a féléves tandíj befizetését követően komplex vizsgát tesz. A komplex vizsga után két éven belül be kell nyújtania a disszertációt nyilvános védésre.

A fokozatszerzési eljárásnak külön díja van,  mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges és egyéni felkészülő hallgatóra vonatkozik, ennek összege a mindenkori minimálbér kétszerese. Állami ösztöndíjas doktorandusz a hallgatói jogviszony fennállása alatt indított fokozatszerzési eljárás esetén mentesül a fokozatszerzési eljárási díj megfizetése alól.

A felvétellel és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a Működési Szabályzatban megtalálhatóak.

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok

Cikk nyomtatása E-mail