Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Képzési programok

A társadalmi–gazdasági egyenlőtlenségek összefüggései program

Programvezető: Prof. Dr. Kulcsár László

A gazdasági és társadalmi viszonyok összefüggéseinek kulcsfontosságú jelentősége van egy ország fejlődése szempontjából. A történelem során és napjainkban is ezen a téren tapasztalható egyenlőtlenségek pozitív és negatív következményei jellemző módon mutatkoznak meg a társadalom és gazdaság strukturális, területi összefüggéseiben és egyaránt érzékeltetik e kutatási terület jelentőségét.

A doktori program a demográfia, a társadalom- és gazdaságtudományok összekapcsolódásának segítségével ad helyet az olyan doktori kutatásoknak, tanulmányoknak, amelyek a demográfiai, társadalmi és a gazdasági erőforrások kölcsönös egymásra hatásával, szerepével foglalkoznak hazai és nemzetközi vonatkozásokban egyaránt.

Környezet-gazdaságtan és fenntartható fejlődés program

Programvezető: Prof. Dr. Fábián Attila

A doktori program célja, hogy a fenntartható fejlődés gondolatkörének emelt szintű elméleti ismereteinek rendszerezésével, továbbá a fenntartható fejlődés új kihívásainak, vizsgálati területeinek, elemzési módszereinek, a már létező vagy bevezetni tervezett jó gyakorlatainak, illetve az empirikus kutatásokra alapozó mértékadó problémakörök bemutatásával olyan korszerű képzési és kutatási lehetőségeket nyújtson, amelyek a közgazdaságtudományt, annak részterületeit (pl. környezet-, ökológiai-, erőforrás- és energiagazdálkodás) is mélyrehatóan érintik.

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos alapvetések, vizsgálati dimenziók és módszertani kérdések tisztázásával, valamint elemző eszközeinek birtokában olyan kutatómunka elvégzésére adódik lehetőség, amely hiánypótló, továbbá környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt előremutató eredményekkel szolgálhat. A doktori program a globális, a regionális és a helyi, valamint a mikro (vállalati) szinten felmerülő témák vizsgálatára várja a jelentkezőket. A program felöleli azokat a fenntarthatóság szempontjából kritikus területeket (pl. energetika, tömegturizmus, klímaváltozás), illetve a fenntarthatósághoz szorosan kapcsolódó kutatási témákat (pl. társadalmi jól-lét, városi és vidéki fejlődés, vállalati beágyazottság, ellátási lánc menedzsment), amelyek a tudományos- és társadalmi viták fókuszában állnak, ezzel pedig alkalmas vizsgálati területet nyújtanak a jövő kutatói számára. 

Marketing és turizmus

Programvezető: Dr. Papp-Váry Árpád

A Marketing és Turizmus Program kiemelt célja, hogy a doktori hallgatók olyan tudományos eredményeket hozzanak létre képzésük alatt és későbbi munkájuk során, melyek a gyakorlati életben is hasznosíthatók.

A programhoz való kapcsolódás során kiemelten fontosnak tartjuk a következőket. A modern kutatási módszerek elméleti hátterének, gyakorlati alkalmazásának elsajátítása és a saját doktori munkájába való beépítése.

A doktori program mind a turizmus, mind a marketing kapcsán fontosnak tartja a fenntartható fejlődéssel összefüggő megoldásokat, melyek egyszerre tartják szem előtt a gazdasági fejlődés igényeit, a társadalmi igényeket, és a környezeti ügyek elvárásait, segítik az ENSZ által kitűzött Fenntartható Fejlődési Célok elérését.

A doktori Program ráirányítja a figyelmet arra, hogy a marketing ma már - Philip Kotler szerint - az 5.0 korszakban tart, melynek egyik kulcskérdése, hogy miként lehet a modern technológiát a legjobban használni a fogyasztói szükségletek kielégítésére a terméktervezéstől a személyre szabott marketingkommunikációig, valamint miként alakulnak át az üzleti modellek az egyes szektorokban, így a turizmusban is.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Programvezető: Dr. Pogátsa Zoltán

A nemzetközi gazdaság és gazdaság doktori alprogram célja a korunkra jellemző, immáron globálissá vált nemzetközi gazdasági rend kialakulásának, jellegzetességeinek, működésének, jövőjének vizsgálata. Ide tartozik az európai transznacionális gazdasági integráció folyamata ugyanúgy, mint a globálissá vált gazdaság és a transznacionálissá vált vállalatok működésének elemzése. A vizsgálódások egyrészt gazdasági szempontúak, azaz a nemzetgazdaságok szempontjából vizsgálják a globális verseny és együttműködés folyamatait, a felzárkózás esélyeit, a gazdaságpolitika mozgásterét meghatározó nemzetközi gazdasági és geopolitikai kontextust. Másrészt pedig gazdálkodási jellegűek, azaz a vállalatok szempontjából vizsgálják a nemzetköziesedés, a transznacionális termelési láncok, a nemzetközi üzleti környezet, nemzetközi pénzügyek, adózás, marketing kérdéseit.

Pénzügyek

Programvezető: Prof. Dr. Széles Zsuzsanna

A Doktori Iskola Pénzügy programjának célja, a doktorjelöltek számára aktuális, tudományos eredményekkel megalapozott tudás átadása. A gazdaság fejlődésével a pénzügyi terület is átalakul, új módszereket, eljárásokat, standardokat használunk a gazdasági folyamatok megismerésére, az eredmények kimutatására, valamint a jövő megtervezésére. A Program a kutatási témák sokféleségét kínálja a jelentkezők számára a makro pénzügyek, a vállalati pénzügyek, a számvitel, a kontrolling és a kapcsolódó tudományterületek bevonásával. A doktorjelöltek képessé válnak a korszerű kvantitatív eszközöket és módszereket sajátítsanak el. A program célja magasan képzett, tudományterületükön elmélyült ismeretekkel rendelkező és a legújabb módszereket alkalmazó szakemberek képzése, akik hozzájárulnak a pénzügy tudományterületéhez kapcsolódó ismeretek terjesztéséhez és fejlesztéséhez.

Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment

Programvezető: Prof. Dr. Székely Csaba DSc

A program célja a vállalkozások és más gazdálkodó szervezetek alapításának, működtetésének és fejlesztésének tudományos módszerekkel történő vizsgálata, a vállalati fejlődést befolyásoló tendenciák feltárása. A szakterület alapvető ismeretei: a vállalat gazdaságtan, a stratégiai menedzsment és a szervezéselmélet mellett a szorosan kapcsolódó menedzsment ismeretek, mint a humán erőforrás menedzsment, az ellátási lánc menedzsment, folyamat (operáció) menedzsment, az innováció menedzsment és az információ menedzsment stb. területei is választhatók kutatási témaként. A tudományos életben az utóbbi időszakban megjelent áramlatok (pl. fenntartható fejlődés, körkörös gazdálkodás, társadalmi felelősségvállalás, digitalizáció, globalizáció stb.) vállalatgazdasági vonatkozásainak vizsgálata is a doktori program részét képezi. Az egyes témakörök elméleti megközelítése mellett a gyakorlati szempontok figyelembevétele a program alapvető követelménye, ezért a kutatott témakörök empirikus vizsgálatokkal történő feldolgozása elkerülhetetlen a programban részt vevő PhD hallgatók számára.

Cikk nyomtatása E-mail