Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Habilitáció és követelmények

A Széchenyi István Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola a tudományterületéhez kapcsolódóan habilitációra jelentkezőket vár.

Kik jelentkezhetnek habilitációra?

Részlet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatból:

a) legalább 5 éve doktori (PhD) fokozattal rendelkezik és magas szintű, önálló tudományos alkotó tevékenységet folytat;

b) hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább 8 féléven keresztül látott el oktatói feladatot;

c) tudományos alkotással történő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelent – az MTMT adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken;

e) a művelt tudományág területén széleskörű áttekintéssel és korszerű tudományos ismeretekkel rendelkezik;

f) ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni, azaz tananyagformáló készséggel rendelkezik;

g) rendszerbe foglalt ismereteit szóban (előadásban) és írásban (jegyzet, tankönyv) át tudja adni, azaz ismeretátadó készséggel rendelkezik;

h) tudását anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelven (angolul, németül, franciául vagy oroszul) is képes átadni. Kérelemre, a szakterület jellegéből fakadó indokok alapján, az EDHT ezektől az idegen nyelvektől eltérhet, az illetékes tudományági doktori tanáccsal egyeztetve;

i) a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben tevékenyen részt vesz;

j) teljesíti a mellékletben elvárt követelményeket (Habilitációs értékelő táblázat.xlsx);

k) büntetlen előéletű.

A habilitációs eljárás megindítása, részei és értékelése:

(1) A habilitációs eljárás megindítása iránti kérelmet 5 példányban és mellékleteit 1 példányban az EDHT elnökéhez kell benyújtani. A formailag nem megfelelő, ill. hiányosan benyújtott kérelmet hiánypótlásra vissza kell küldeni a pályázó részére, aki a kérelmet visszavonhatja, vagy a kért hiánypótlással bármikor újra benyújthatja. A habilitációs eljárás megindítottnak tekintendő, ha a formailag megfelelő és tartalmilag hiánytalan kérelem birtokában az EDHT – a tudományterületileg illetékes doktori iskola javaslatát bekérve – határozott az eljárás szakértő bizottságának személyi összetételéről.

(2) A kérelem az egyetem bármelyik oktatási nyelvén benyújtható. (Jelentkezési lap habilitációra.docx)

(3) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni a tudományterületet és az azon belüli tudományágat, amelyben a pályázó a habilitációs eljárás lefolytatását kéri.

(4) Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki bizonyítja egyetemi szintű oktató tevékenységét, tananyagformáló képességét, tudományos tevékenységének elvárt szintjét, megfelel a további feltételeknek, és mindezt hitelt érdemlően bizonyítja.

A bizonyítás módjai:

(1) Az egyetemi oktató tevékenység és tananyagformáló képesség bizonyítása:

a) a pályázó által írt tankönyv, jegyzet;

b) az általa kidolgozott tantárgyi program és tanmenet;

c) oktatási feladatok (pl. szakvezetés).

(2) Tudományos tevékenység bizonyítása:

a) a tudományos munkásság főbb eredményeit összefoglaló tézisekkel és azok nyomtatásban megjelent dokumentumaival (a téziseknek tartalmazniuk kell a főbb tudományos eredmények leírását);

b) a szakirodalmi munkásság és az idézettség (hivatkozások) teljes jegyzékével, az MTMT adatbázisa alapján;

c) a kiemelkedő szakmai teljesítmény bemutatásával;

d) gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományág esetén elvárás a jelölt által írt vagy szerkesztett, 5 éven belül kiadott tanulmánykötet vagy monográfia, valamint a doktori fokozatszerzés óta eltelt egybefüggően vizsgált öt évben legalább egy külföldi lektorált folyóiratban megjelent tanulmány, vagy 3 hazai lektorált, az MTA listáján szereplő, tudományos folyóiratban megjelent magyar vagy idegen nyelvű tanulmány, ebből legalább egy B-s vagy Q2-es besorolású folyóirat legyen;

e) az MTA doktora (DSc) címmel rendelkező pályázók, illetve az MTA tagjai tudományos teljesítményét az egyetem a habilitációs eljárás során bizonyítottnak tekinti.

(3) Előadói készség bizonyítása:

a) tanóra keretében 40-45 perces előadás egyetemi hallgatók előtt, a szakértőbizottság jelenlétében;

b) tudományos előadás keretében 30 perces idegen nyelvű előadás, amit vita követ a tudományterület elismert szakembereinek részvételével, a szakértőbizottság jelenlétében, a jelölt tudományos előadó- és vitakészségének idegen nyelven történő bizonyítására.

 

A habilitációs pályázatok benyújtásával kapcsolatos további információk:

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács: tudrh@uni.sopron.hu

Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkársága:

Doktori koordinátor: Petróné Tóth Ildikó

Tel.: 99/518-106 E-mail: lkk-doktori@uni-sopron.hu

Cikk nyomtatása E-mail