Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Habilitáció és követelmények

Részlet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatból.

A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. A habilitált doktor cím kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.

A pályázóval szemben támasztott követelmények

 • legalább 5 éve doktori (PhD) fokozattal rendelkezik és magas szintű, önálló tudományos alkotó tevékenységet folytat;
 • hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább 8 féléven keresztül látott el oktatói feladatot;
 • a művelt tudományág területén széleskörű áttekintéssel és korszerű tudományos ismeretekkel rendelkezik;
 • ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni, azaz tananyagformáló készséggel rendelkezik;
 • rendszerbe foglalt ismereteit szóban (előadásban) és írásban (jegyzet, tankönyv) át tudja adni, azaz ismeretátadó készséggel rendelkezik;
 • tudását anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelven (angolul, németül, franciául vagy oroszul) is képes átadni. Kérelemre, a szakterület jellegéből fakadó indokok alapján, az EDHT ezektől az idegen nyelvektől eltérhet, az illetékes tudományági doktori tanáccsal egyeztetve;
 • a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben tevékenyen részt vesz;
 • teljesíti a mellékletben elvárt követelményeket;
 • büntetlen előéletű.

A habilitációs eljárás díja

A habilitációs eljárásért díjat kell fizetni, melynek összege a kérelem beadásakor érvényes minimálbérrel megegyező összeg. Ha a tanórai előadás és a tudományos előadás (kollokvium) is idegen nyelven zajlik, az eljárási díj a kérelem beadásakor érvényes minimálbér 2-szerese.

A habilitációs eljárás megindítása, részei és értékelése

(1) A habilitációs eljárás megindítása iránti kérelmet 5 példányban és mellékleteit 1 példányban az EDHT elnökéhez kell benyújtani. A formailag nem megfelelő, ill. hiányosan benyújtott kérelmet hiánypótlásra vissza kell küldeni a pályázó részére, aki a kérelmet visszavonhatja, vagy a kért hiánypótlással bármikor újra benyújthatja. A habilitációs eljárás megindítottnak tekintendő, ha a formailag megfelelő és tartalmilag hiánytalan kérelem birtokában az EDHT – a tudományterületileg illetékes doktori iskola javaslatát bekérve – határozott az eljárás szakértő bizottságának személyi összetételéről.

(2) A kérelem az egyetem bármelyik oktatási nyelvén benyújtható.

(3) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni a tudományterületet és az azon belüli tudományágat, amelyben a pályázó a habilitációs eljárás lefolytatását kéri.

(4) Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki bizonyítja egyetemi szintű oktató tevékenységét, tananyagformáló képességét, tudományos tevékenységének elvárt szintjét, megfelel a további feltételeknek, és mindezt hitelt érdemlően bizonyítja.

A bizonyítás módjai

 • Az egyetemi oktató tevékenység és tananyagformáló képesség bizonyítása:

a) a pályázó által írt tankönyv, jegyzet;

b) az általa kidolgozott tantárgyi program és tanmenet;

c) oktatási feladatok (pl. szakvezetés).

 • Tudományos tevékenység bizonyítása:

a) a tudományos munkásság főbb eredményeit összefoglaló tézisekkel és azok nyomtatásban megjelent dokumentumaival (a téziseknek tartalmazniuk kell a főbb tudományos eredmények leírását);

b) a szakirodalmi munkásság és az idézettség (hivatkozások) teljes jegyzékével, az MTMT adatbázisa alapján;

c) a kiemelkedő szakmai teljesítmény bemutatásával;

d) gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományág esetén elvárás a jelölt által írt vagy szerkesztett, a doktori fokozat elnyerését követő, a habilitációs eljárásban vizsgált egybefüggő 5 évben kiadott tanulmánykötet vagy monográfia;

e) gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományág esetén további elvárás tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányokra kapott minimum 12 pont a pontozótábla 2.2. Közlemények alpontjában.

 • Az előadói készség bizonyítása:

a) tanóra keretében 40-45 perces előadás egyetemi hallgatók előtt, a szakértőbizottság jelenlétében;

b) tudományos előadás keretében 30 perces idegen nyelvű előadás, amit vita követ a tudományterület elismert szakembereinek részvételével, a szakértőbizottság jelenlétében, a jelölt tudományos előadó- és vitakészségének idegen nyelven történő bizonyítására. Az ismertetett kutatási eredmények tükrözzék az eljárás megkezdéséig tartó folyamatos és mérhető tudományos tevékenységet.

A habilitációs eljárás az alábbi részekből áll

a) előzetes habitusvizsgálat (a beadott kérelem értékelése), mely a jelentkezési feltételek teljesítését vizsgálja; a formai követelményeknek megfelelő habilitációs kérelem alapján, a szakmailag illetékes doktori iskola vezetőjének egyetértése esetén, az opponensek támogató állásfoglalása mellett az eljárás szóbeli szakasza az EDHT elnöke által meghirdethető;

b) szóbeli szakasz: magyar nyelvű (vagy az egyetem másik hivatalos oktatási nyelvén megtartott) tanóra valamint idegen nyelvű tudományos előadás, ill. azok értékelése az Nftv. 108. § 7. pontjának megfelelően, továbbá nyilvános vita és annak értékelése.
A magyar nyelvű habilitációs előadás az egyetemen meghirdetett, vagy meghirdetendő tantárgy tananyagának egy tanórára eső része, melyet a pályázó által megadott 3 témajavaslatból a két opponens, vagy a szakértőbizottság elnöke jelöl ki. A jelöltnek – habilitációs eljárás iránti kérelmében – konkrétan meg kell neveznie a választott tantárgya(ka)t. A jelöltnek szabad előadást kell tartania, a felolvasás nem megengedett.
A tanórai előadás után bárki kérdést tehet fel az előadónak a tanóra keretében tartott témakörhöz kapcsolódóan. A pályázó válaszaival szakmai tájékozottságát igazolja.
A tudományos előadás keretében a pályázó főbb tudományos eredményeit ismerteti 30 perces, idegen nyelvű szabad előadás formájában. Az előadást idegen nyelven vita követi.

A habilitációs eljárásra irányuló kérelem mellékletei

a) egyetemi (MSc/MA) oklevél,

b) doktori (PhD) oklevél,

c) hatósági erkölcsi bizonyítvány (illetve ezt pótló hatósági bizonyítvány külföldi állampolgár esetében), ha nem ehhez kötött munkakörben tevékenykedett a habilitációs kérelem benyújtásakor,

d) részletes tudományos életrajz,

e) a kérelmező tartós oktatói és tudományos (alkotó) tevékenységét, ill. szakirodalmi működését megfelelően bizonyító dokumentumok,

f) a tudományos munkásságot bemutató tézisek,

g) a kérelmező által legfontosabbnak ítélt 10 publikációjának különlenyomata,

h) a kérelmező tananyagformáló készségét igazoló dokumentumok,

i) idegen nyelvű eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges kérelem,

j) három, óravázlattal is kiegészített javaslat a habilitációs eljárás nyilvános szakaszában tartandó tanórai előadás témájára, megjelölve azt, hogy azok az egyetem mely szakán, melyik tantárgy keretébe illeszthetők be,

k) három, témavázlattal is kiegészített javaslat a habilitációs eljárás nyilvános szakaszában idegen nyelven tartandó tudományos előadás témájára,

l) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen a szűkebb tudományterületen habilitációs eljárása, továbbá 2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét (ugyanezen a szűkebb tudományterületen),

m) az illetékes doktori iskola vezetőjének nyilatkozata a fogadókészségről,

n) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik az előírt (legalább 8 féléves) felsőoktatási oktatói gyakorlattal,

o) az eljárási díj befizetését igazoló szelvény,

p) két, nemzetközileg elismert külföldi szaktekintély írásos véleménye (ajánlása),

q) a melléklet szerinti pontszámítás annak bizonyítására, hogy a jelölt teljesítménye eléri a minimálisan megkövetelt szintet,

r) gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományág esetén leadandó továbbá a jelölt által írt vagy szerkesztett, 5 éven belül kiadott tanulmánykötet vagy monográfia.

Cikk nyomtatása E-mail