Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

A HÖK története

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata 1999 szeptemberében alakult meg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2000. évi egyetemi integrációhoz kötődő szervezeti átalakulásához kapcsolódóan. Azóta képviseli a hallgatókat a kari vezetés, az oktatók, más karok és diákszervezetek felé.

A Hallgatói Önkormányzat 3 képviselőjével azon dolgozik, hogy a hallgatók jogai és érdekei széles körben képviselve legyenek, a csoportos és egyéni hallgatói érdekek védelme minden olyan fórumon, ahol a közösségek érdekeinek vagy véleményeinek megjelenése szükséges. Támogatjuk mind anyagilag, mind morálisan a hallgatói kezdeményezéseket.

A Hallgatói Önkormányzat képviselőket delegál a Kari Tanácsba, a Szenátusba, illetve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségébe, Választmányába és különböző szerveibe. Ezen felül a Kar különböző bizottságaiban képviselik a Kar hallgatóit. 

A Hallgatói Önkormányzat az érdekképviseleten túl ösztöndíj-elbírálással, illetve szociális és egyéb pályázatok kiírásával és értékelésével foglalkozik.

A HÖK talán egyik legfontosabb feladatának tartja az egyetemi évek kohéziós erejének növelőjeként a hallgatói rendezvények megszervezését és lebonyolítását.

Ösztöndíjak államilag finanszírozott hallgatóknak

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. Korábban felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató esetében arról, hogy a hallgató milyen feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat a fogadó intézményben, a fogadó felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában kell rendelkezni (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 13. §). 

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Kiemelt tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az az államilag támogatott/ állami ösztöndíjas hallgató, aki az adott szemesztert megelőző két félévben 4,5 feletti tanulmányi átlagot ért el. A kiemelt ösztöndíjasok megkapják a tanulmányi eredményük alapján járó teljes ösztöndíjat a kiemelt ösztöndíjon felül.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és

 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 16. §).

Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjban foglalt feltételeknek megfelel.
Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjban foglalt feltételeknek megfelel (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 15. §).

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.
A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzata rendelkezik oly módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak.
A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 14/A. §).

Kulturális és Sporttevékenység támogatása 

Kulturális tevékenységért járó ösztöndíjat kaphat az a hallgató, aki legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal rendelkezik és zenekarban játszik, kórusban énekel, valamilyen kulturális egyesület tagja. Ebben az esetben a fellépésekről, versenyekről vagy az egyesület által szervezett programokról kell 6 hónapnál nem régebbi igazolást hozni.

Sport tevékenységért járó ösztöndíjat kaphat az a hallgató, aki

 • Egyetemi csapatban játszik, legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal rendelkezik és tanulmányi teljesítményén felül igazolt játékos bármely sportegyesületben.
 • Nem egyetemi csapatban játszik, de olimpiai sportágban 1. osztályú válogatott vagy korosztályos válogatott.
 • Egyéni sportoló, aki olimpiai résztvevő vagy Országos Bajnok 1-10. helyezett vagy MEFOB 1-3. helyezett vagy nemzetközi versenyen 1-6. helyezett.

Intézményi szakmai, tudományos közéleti ösztöndíj

Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíjat kaphat az a hallgató, aki két féléven keresztül legalább 4,00-ás tanulmányi átlaggal rendelkezik és tanulmányi teljesítményén felüli kiemelkedő közéleti és tudományos tevékenységet folytat.
Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíjban részesülők körének meghatározását a kari HÖK végzi.
Kérelme alapján az a hallgató jogosult intézményi szakmai, tudományos közéleti ösztöndíjra, aki a kari TDK konferencián legalább harmadik helyezést ért el, illetve országos tanulmányi versenyen képviselte a kart.

Jelentkezés 

Az ösztöndíjakra való jelentkezéseteket NEPTUNON keresztül tudjátok leadni, a Kérvények fül alatt. Kérdéseitekkel keressétek az aktuális gazdasági alelnököt.

Ösztöndíjak önköltséges hallgatóknak

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány a következő ösztöndíjakkal támogatja önköltséges hallgatóit:

 • „Bachelor” ösztöndíj,
 • „Menedzser” ösztöndíj,
 • „Kiválósági” ösztöndíj.

Mindhárom ösztöndíjról további részletes információt találtok erre a linkre kattintva: http://sfaalapitvany.hu

Dokumentumok

SOE Szervezeti és Működési Szabályzat – I. rész: Szervezeti és Működési Rend

A Hallgatói Önkormányzat dokumentumai

Friss információk

A kari HÖK aktuális eseményeit, beszámolóit, híreit itt olvashatod: https://www.facebook.com/lkkhok

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek