Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Képzési struktúrák

Képzési struktúra 2021 októberétől

A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori képzése 2016 szeptemberétől 2+2 képzési szakaszra tagolódik, ahol:

 • az első szakasz (képzési és kutatási szakasz) Ezen szakasz végén kerül sor a komplex vizsgára.
 • a második szakasz (kutatási és disszertációs szakasz) magában foglalja a kutatómunka folytatását, konferencia részvételeket, publikálást tudományos folyóiratokban és az értekezés elkészítését, munkahelyi vitáját és nyilvános védését.

A doktori iskolában oktatott tárgyak

Módszertani alapozó tárgyak (kötelező)

1. félév:

 • A kutatásmódszertan alapjai 1
 • Szakirodalom feldolgozási technikák

2. félév:

 • A kutatásmódszertan alapjai 2
 • Tudományos publikáció írás

A módszertani alapozó tárgyakra tárgyanként és félévenként 16 óra áll rendelkezésre az adott félévben és 6-6 kredit jár egy tárgy teljesítéséért.

A kötelező alapozó módszertani és gyakorlati tárgyak mellett a hallgatók a programoknak megfelelően választható szakmai tárgyakat is hallgatnak tárgyanként 4 órában, amely teljesítéséért egyenként 4 kredit jár.  A programok a következők:

 • Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment
 • Marketing és turizmus
 • Pénzügyek
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
 • A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek összefüggései
 • Környezet-gazdaságtan és fenntartható fejlődés

A választható tárgyak listája a következő:

 • Bevezetés a közgazdaságtan elméletébe (közgazdaságtani képzésben nem részesültek számára) (0 kredit)
 • Számítógépes adatelemzés 1.
 • Kvantitatív döntési módszerek
 • R-programozás alkalmazási lehetőségei
 • Demográfia
 • Társadalom- és gazdaságföldrajz
 • Gazdaságszociológia
 • Regionális egyenlőtlenségek
 • Társadalmi innovációk
 • Haladó nemzetközi gazdaságtan
 • Haladó nemzetközi pénzügyek
 • Haladó vállalati pénzügyek
 • Nemzetközi adózás
 • Nemzetközi számvitel
 • Vezetői számvitel és kontrolling
 • Vállalatgazdaságtan kiemelt fejezetei
 • Stratégiai- és változtatásmenedzsment
 • Vállalati innováció menedzsment
 • Vezetés és szervezés
 • Környezeti és ökológiai közgazdaságtan
 • A fenntartható fejlődés társadalmi-gazdasági vonatkozásai
 • Természeti erőforrás-gazdálkodás
 • Helyi gazdaságfejlesztés
 • Fenntartható turizmus tervezés
 • Marketingkommunikáció
 • Régiómárkázás, országmárkázás, városmárkázás
 • Digitális marketing
 • Turizmusmarketing

A hallgató köteles a választott „Választható tárgyak” nevét, amelyek kivételes esetekben az alább felsoroltaktól eltérők is lehetnek, a tárgy oktatását megelőző félév november 30-áig, illetve április 30-áig írásban bejelenteni a doktori iskola titkárságára.

A szervezett nappali és levelező képzés követelményrendszerét az alábbi tartalmazza:

Teljesítmény Kreditek száma Összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
félévekben
I. Képzési kredit
Alapozó tantárgyak:                  
Kutatásmódszertan 1 (kvantitatív) 6                
Kutatásmódszertan 2 (kvalitatív)   6              
Szakirodalom feldolgozási technikák 6                
Tudományos publikáció írás   6              
Választható tantárgy 4 4 4 4          
I. Képzési kredit összesen 16 16 4 4         40
II. Kutatási kredit 4 4 8 8 20 20 20 20 104
III. Konzultációs kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24
IV. Publikációs kredit   56
V. Szakmai tudományos közéleti tevékenység 2 2 2 2 2 2 2 2 16
ÖSSZESEN                 240
Oktatás (opcionális) 2 2 2 2 2 2 2 2 16

(1) A Doktori Iskolában a nappali, a levelező, valamint az egyéni képzésben részt vevők részére a képzési és kutatási követelményrendszer kreditértékek szerinti meghatározása a következők szerint történik:

a) Képzéssel nappali képzésen 40, kutatással 104, konzultációval 24, publikációval 56, szakmai tudományos közéleti tevékenységgel 16 kreditpont szerezhető. Oktatással 56 plusz kreditpont szerezhető.

b) A negyedik aktív szemeszter végére legalább 90 kreditpontot kell teljesíteni, de tartalmaznia kell legalább 7 publikációs kreditet is.

c) A „Szakmai tudományos közéleti tevékenység”: A félévenkénti 2 kredit teljesítéséhez a következők szükségesek tetszőleges kombinációban:

 • munkahelyi és nyilvános vita részvétel helyi vagy más doktori iskolában (1 kredit)
 • műhelymunka rendezvényein való kötelező részvétel a helyi doktori iskolában (1 kredit)
 • egyetemi vagy egyetemen kívüli szakmai és/vagy tudományos rendezvényen (pl. konferencia, workshop, bizottsági ülés szakmai tudományos előadás) való részvétel (1 kredit)

A feladatok teljesítéséről igazolást szükséges bemutatni, amit a rendezvény szervezője igazol aláírásával, de elfogadható jelenléti ív másolat is. Egy részvétel= 1 kredit.

d) Az 56 kreditpontos publikációs tevékenységet legkésőbb a 8. félév végéig kell teljesíteni. Minimálisan 6 publikációt kell teljesíteni az alábbiak szerint:

 • legalább három, lektorált tudományos folyóiratban vagy kötetben megjelent cikk, közlemény, melyekből legalább egy idegen nyelvű (1 db magyar/vagy anyanyelvű=11 kredit, 1 db idegen nyelvű = 15 kredit); ezek közül legalább egy első szerzős cikk legyen;
 • legalább két, ISBN vagy ISSN számmal rendelkező konferencia kiadványban megjelent anyanyelvű vagy idegen nyelvű cikk, közlemény (nem absztrakt). (1 db=7 kredit);
 • legalább egy, egyéb publikáció (pl. recenzió) (1 db= 5 kredit)

e) A hallgatónak kötelessége regisztrálni az MTMT rendszerbe és a publikációit oda fel kell tölteni. Az MTMT adatbázisában nem szereplő művek a hallgató tudományos publikációs tevékenységének megítélése során nem vehetők figyelembe. Csak azok a tanulmányok vehetők figyelembe, amelyeket az MTMT tudományos jellegűnek ismer el.

A képzés nyelve magyar és angol.

Képzési struktúra 2020 szeptemberétől

A doktori képzés célja elsősorban a jövő kutató-oktató szakembereinek tudományos felkészítése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű szakmai kutató tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek.

A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori képzése 2016 szeptemberétől 4 éves, 2+2 éves képzési szakaszra tagolódik, ahol:

 • az első szakasz (képzési és kutatási szakasz) minden résztvevő számára alapozó jellegű elméleti és módszertani képzést tartalmaz kötelező módszertani és szakmai tárgyak oktatásával az első éven. Az alapozó tárgyak keretében a hallgatók egyrészt különböző kutatási megközelítéseket ismernek meg, másrészt a társadalomtudományokban, kiemelten a gazdálkodástan területén specifikusan használatos kutatási módszereket és technikákat sajátítanak el. Továbbá megismerkednek a tudományos publikálás sajátosságaival, valamint a közgazdaságtudomány elméleti kérdéseivel. A második éven a hangsúly a valamely szakterületen széleskörű ismeretek, átfogó tudás és nagyfokú jártasság megszerzésére tolódik el, amit a képzési programnak megfelelő kötelező szakmai és szabadon választható tárgyak oktatásán való részvétel tesz lehetővé. Hozzájárul ehhez továbbá az egyéni kutatómunka, az oktatásban való részvétel a nappalis hallgatóknál, valamint a szakmai tudományos és publikációs tevékenységek is. Ezen szakasz végén kerül sor a komplex vizsgára.
 • a második szakasz (kutatási és disszertációs szakasz) lényegében a fokozatszerzési eljárás időszaka, amely magában foglalja az értekezés elkészítését, munkahelyi vitáját és nyilvános védését. Ebben a fázisban az értekezés elkészítéséig a doktorjelölt egyéni kutatást folytat témavezetője irányításával, valamint részt vesz a szakmai tudományos közéletben, publikál, és oktatási tevékenységet is folytathat.

A hallgatók, illetve a jelöltek tevékenységét a témavezető(k) folyamatosan figyelemmel kíséri(k) és minden félévben értékeli(k). Ezen túlmenően a PhD hallgató a Műhelymunka keretében szóban is beszámol az addig végzett tudományos tevékenységéről, kutatásairól, ami a 4. szemeszterben kötelező jellegű, de az azon kívüli időszakban lehetőségként áll fenn a „Szakmai tudományos közéleti tevékenység” tárgy keretében.

A doktori iskolában oktatott tárgyak

Módszertani alapozó tárgyak (kötelező)

1. félév:

 • A kutatásmódszertan alapjai 1
 • A közgazdaságtudomány elméleti kérdései
 • Tudományos ismeretek közlése 

2. félév:

 • A kutatásmódszertan alapjai 2
 • Számítógépes adatelemzés
 • Kvantitatív döntési módszerek

A módszertani tárgyakra tárgyanként és félévenként 8 óra áll rendelkezésre. A Tudományos ismeretek közlése és Kvantitatív döntési módszerek tárgyak teljesítéséért 2-2 kredit jár, a többi módszertani tárgy teljesítéséért 3-3 kredit.

A kötelező alapozó módszertani és elméleti tárgyak mellett a hallgatók a választott programoknak megfelelően kötelező szakmai tárgyakat is hallgatnak tárgyanként 4 órában, amelyek teljesítéséért egyenként 4 kredit jár.  A kötelező tárgyak a következők:

Kötelező tárgyak programonként (1-3. félév)

1. Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment

 • Vállalati gazdaságtan kiemelt fejezetei (1. félév)
 • Vezetés és szervezés (2. félév)
 • Stratégiai- és változtatásmenedzsment (3. félév)
 • Vállalati pénzügyek (3. félév)

2. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

 • Globális gazdasági, geopolitikai, nemzetközi jogi kérdések (1. félév)
 • Nemzetközi gazdaságtan (2. félév)
 • Globális gazdaság információs rendszerei (3. félév)
 • Nemzetközi tényezőáramlás (3. félév)

3.  Pénzügy

 • Pénzügyi kontrolling (1. félév)
 • Nemzetközi pénzügyek (2. félév)
 • Hagyományos és modern vállalati pénzügyek (3. félév)
 • Nemzetközi számvitel (3. félév)

4.  Marketing

 • Marketingstratégiai gondolkodás és gyakorlat (1. félév)
 • A marketingkutatás aktuális kérdései (2. félév)
 • Marketingkommunikáció (3. félév)
 • Kereskedelmi marketing (3. félév)

5. Humánerőforrás társadalmi–gazdasági összefüggései

 • Társadalmi innovációk (1. félév)
 • Gazdaságszociológia (2. félév)
 • Demográfia (3. félév)
 • Regionális egyenlőtlenségek (3. félév)

A kötelező tárgyak mellett 4 témaspecifikus szabadon választható tárgy felvétele is kötelező, amelyet a témavezetővel egyeztetve választ a hallgató. A szabadon választható tárgyak teljesítése a 3. és 4. szemeszterben történik. Az egyes tárgyakra 4-4 óra áll rendelkezésre és tárgyanként 4 kredit jár a teljesítésért. A hallgató köteles a választott „Választható tárgyak” neveit a tárgy oktatását megelőző félév március 30-áig, illetve október 30-áig írásban bejelenteni a doktori iskola titkárságára, hogy a következő félév tárgyi, és képzési struktúráját időben elő lehessen készíteni az igényeknek megfelelően. 

Összességében véve a kötelező és választható tárgyak azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók olyan elméleti és módszertani ismeretekre tegyenek szert, ami lehetővé teszi, hogy a program végeztével új, eredeti kutatási eredmények elérésére képes szakemberekké váljanak.

Cikk nyomtatása E-mail