Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A Kari Tanács működése

(1) A Kari Tanács hatásköreit az ülésen gyakorolja.

(2) Az elnök a kari tanács ülését tanévenként legalább hat alkalommal köteles összehívni az SZMSZ-ben foglaltak szerint.

(3) A dékán a Kari Tanács ülésére, az egyes napirendi pontok tárgyalásához, alkalmanként tanácskozási joggal a téma előadójának javaslatára, vagy saját kezdeményezésre szakértő személyt hívhat.

(4) Rendkívüli tanácsülést kell összehívni amennyiben a tagok egyharmada azt írásban kéri. Az írásos kezdeményezést a téma, illetve napirend megjelölésével a dékánhoz kell benyújtani. A kezdeményezés alapján az ülést haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül (de 3 napon túl) össze kell hívni. Rendkívüli ülést – a fenti szabályok betartásával – kezdeményezhet még a Kari oktatási szervezeti egységek értekezlete és a Kari HÖK.

(5) A Kari Tanács üléseit főszabály szerint személyes jelenlét mellett tartja.

(6) Amennyiben olyan körülmények merülnek fel, amelyek a személyes jelenlétet akadályozzák, akkor a Kari Tanács elnöke elektronikus ülés tartását rendelheti el. Az az ülés minősül szabályszerűen megtartott elektronikus ülésnek, amely során a résztvevők személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható. A dékán akadályoztatása esetén a Kari Tanács elnöki feladatait, a jogokat és kötelezettségeket az oktatási dékánhelyettes, az ő akadályoztatása esetén a nemzetközi dékánhelyettes veszi át.

(7) A helyettesítő jogai és kötelezettségei azonosak a Tanács elnökével.

(8) A Kari Tanács határozatképes, ha a tanácstagok legalább 60%-a (8 fő) jelen van. Határozatképleneség esetén az elnök 8 naptári napon belül, változatlan napirenddel köteles írásban ismét összehívni a Tanácsot.

(9) A Kari Tanács tagjai a dékánhoz, valamint a Kar tisztségviselőihez kérdést intézhetnek. A megkérdezett köteles a tanács ülésén, vagy ha a kérdés jellege indokolja, a tanács döntése alapján legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolni. A választ a következő ülésen ismertetni kell.

(10) A Soproni Egyetemért Alapítvány képviselőjét a Kari Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.

(11) A dékán Kari Tanács ülésére az egyes napirendi pontok tárgyalásához alkalmanként tanácskozási joggal, a téma előadójának javaslatára, illetve saját kezdeményezésére bárkit meghívhat.

(12) A Kari Tanács munkájában részt vesznek állandó és alkalmankénti meghívottak is. A Munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselőjét a Kari Tanács üléseire mindig meg kell hívni. A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a gazdasági főigazgatónak is meg kell küldeni.

(13) A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja:
– a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit,
– a Karon működő bármelyik bizottságot.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek