Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A Kari Tanács hatásköre

(1) A Kari Tanács alapvető feladat- és hatáskörét a Szervezeti és Működési szabályzat, részletes feladat- és hatáskörét a Kar ügyrendje állapítja meg.

(2) A Kari Tanács hatáskörében meghatározza:

a) a Kar oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását alapvetően érintő feladatokat, programokat;

b) megalkotja az Egyetemi SZMSZ alapján a kari ügyrendet és az esetleges szabályzatkiegészítéseket;

c) a karhoz tartozó képzések mintatanterveit;

d) a felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés, a doktori képzés és a habilitációs eljárások kari feladatait;

e) az Egyetemi gazdálkodás elvein alapuló, a Gazdálkodási Szabályzat szerinti kari gazdálkodás végrehajtását és beszámolási rendjét.

(3) A Kari Tanács hatáskörében dönt:

a) a kari szervezeti egységek hatáskörét meghaladó minden olyan szervezeti kérdésben, amely nem tartozik felettes szervek hatáskörébe;

b) a Kar működését és fejlesztését, oktatási, kutatási és művészeti munkáját, gazdálkodását érintő tervek és programok elkészítéséről és ezeknek a Szenátus részére történő felterjesztéséről;

c) a Kar és a szervezeti egységek munkájáról készített beszámolók elfogadásáról;

d) a külföldi egyetemeken szerzett oklevelek honosításáról a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben meghatározott esetekben;

e) a Kari Tanács állandó és munkabizottságai tagjainak és elnökének személyéről;

f) a záróvizsga-bizottságok, felvételi és alkalmassági vizsgabizottságok elnökének személyéről;

g) a Kar nemzetközi kapcsolatairól;

h) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasolt hallgatók kari sorrendjéről;

i) továbbá minden olyan ügyben, amelyet a Szenátus, Egyetemi vagy kari szabályzat a testület döntési jogkörébe utal.

(4) A Kari Tanács hatáskörében – a Kutatási és Külügyi rektorhelyettes egyetértésével, a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó szabályzattal összhangban ‒ jóváhagyja:

a) a tudományos programokat és a kutatási eredmények értékelését;

b) a kari jegyzet- és kéziratkiadást.

(5) A Kari Tanács hatáskörében jogosult javaslatot tenni:

a) képzés, szak, szakirány, specializáció alapítására, indítására, a kari képzés korszerűsítésére, új oktatási területekre;

b) állami, egyetemi és más nem egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekre;

c) a Szenátus hatáskörébe tartozó, a kart érintő más kérdésekben való határozathozatalra.

(6) A Kari Tanács hatáskörében jogosult véleményt nyilvánítani:

a) a kart érintő és a felettes szervek döntési jogkörébe tartozó ügyekben;

b) minden, a Kar feladatait és tevékenységét érintő esetben, a kari bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban;

c) a rektor, a dékán, a Szenátus, a Hallgatói Önkormányzat felkérésére.

(7) A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit és más kari vezetőket. A Kari Tanács egyebekben beszámolót kérhet a karon működő minden egységtől és szervezettől.

(8) A Kari Tanács hatáskörében megsemmisíthet:

a) minden olyan átruházott hatáskörben, vagy a karon, illetve kari felügyelet alatt működő tanács, testület, szerv és közösség által hozott döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt, egyetemi vagy kari szabályzatot, szenátusi vagy kari tanácsi határozatot sért.

b) A Kari Tanács ‒ a dékán jogszabályt, illetve egyetemi szabályzatot sértő döntésének megsemmisítése érdekében ‒ vezető oktató korelnöke útján előterjesztéssel fordulhat a rektorhoz.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek