Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

 

 

Dr. habil. Szabó Zoltán

Szakfelelős:
Dr. habil. Szabó Zoltán
egyetemi docens
szabo.zoltan@uni-sopron.hu

Turizmus–vendéglátás felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzésben résztvevők sikerrel tölthetik be az alábbi munka- és feladatköröket:

 • szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője;
 • kulturális tevékenységet folytató egység vezetője;
 • egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője;
 • konferencia- és rendezvényszervező;
 • egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője;
 • utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző;
 • utazásszervező; tanácsadó;
 • idegenvezető.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Milyen tárgyakat tanulhat a szakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-ig) letölthető itt.

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-től) letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

 • felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon. 

A képzés munkarendje:

 • a 4 féléves képzés nappali és levelező tagozaton is indul,
 • a levelező tagozaton a konzultációk tömbösítve vannak.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése. A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.

A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.

A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.

A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.

A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.


A különböző lehetőségek elérhetőségei >>>

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.