Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

 

 

Dr. Szóka Károly

Szakfelelős:
Dr. Szóka Károly
egyetemi docens
szoka.karoly@uni-sopron.hu

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A hallgató a tanulmányok elvégzése után kis- és közepes vállalkozások, illetve nagyobb vállalatok; termelő, szolgáltató vagy kereskedelmi cégek különböző pénzügyi területein helyezkedhet el jó eséllyel. Képes lesz ellátni a napi, operatív pénzügyi, adózási, finanszírozási, banki kapcsolattartói és számviteli–könyvviteli feladatokat, önálló dolgozik vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölt be. Igény esetén tovább képezhetik magukat a Karon szervezett alapszakokon.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Milyen tárgyakat tanulhat a szakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-ig) letölthető itt.

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-től) letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  • felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens, 
  • felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens, 
  • felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens, 
  • felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens.

A képzés munkarendje:

  • a 4 féléves képzés nappali és levelező tagozaton is indul, 
  • a levelező tagozaton a konzultációk tömbösítve vannak.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése. A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.

A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.

A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.

A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.

A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.


A különböző lehetőségek elérhetőségei >>>

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

  • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
  • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
  • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
  • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.