Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A doktori (PhD) képzés

A képzés célja

A doktori iskola fő célkitűzése az, hogy a képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók a gyakorlati életben is jól hasznosítható piacképes tudást szerezzenek szűkebb értelemben a gazdálkodás és szervezéstudományok, tágabb értelemben a közgazdaságtudományok területén, amelyek biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot. A doktori képzés magasszintű elméleti hátteret, gyakorlati kutatómunkát és oktatási tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít hallgatói számára.

A doktori képzés célja elsősorban a jövő kutató-oktató szakembereinek tudományos felkészítése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű szakmai kutató tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek.

A doktori iskolánk képzésére közgazdászok, vagy valamilyen gazdasági mesterszakon végzett hallgatók jelentkezését várjuk, de ettől eltérő, humán területen végzett hallgatók is jelentkezhetnek, egyedi elbírálású különbözeti vizsgák előírása mellett.

Tanulmányi rend

A felvételi eljárásra minden év május 31-éig lehet jelentkezni a doktori iskola honlapjáról letölthető formanyomtatvány, Kutatási terv, életrajz és a szükséges egyéb dokumentumok beadásával. Az aktuális témakiírások a doktori iskola honlapján olvashatók. A felvételi meghallgatásra június közepén kerül sor. A felvételi eredményről a hallgatók július folyamán kapják meg az értesítést. A felvételt nyert hallgatók szeptember első hetének végéig kell, hogy beiratkozzanak a Neptun rendszeren keresztül. A hallgató a mintatanterv szerint felveszi a tárgyakat a tárgyfelvételi időszakban és meghatározott menetrend szerint teljesíti azokat. A képzés időtartama nappali és levelező tagozaton 4 év. Ez idő alatt eleget kell tenni a tanulmányi és vizsgakövetelményeknek, beleértve a publikációs követelményeket is. A második év végén a hallgató komplex vizsga keretén belül ad számot addigi előrehaladásáról és további terveiről. A komplex vizsgáig a képzési krediteket maradéktalanul teljesítenie kell a hallgatónak, valamint további krediteket kell szereznie kutatómunka, konferencia, publikáció és konzultáció teljesítéssel, minimum 90 kredit szükséges a komplex vizsgára való bocsátáshoz. Az abszolutórium megszerzése a 240 kredit teljesítése, amelyet az első bejelentkezéstől számított 8. aktív félév végére el kell érni. A részletes tantárgyi követelményeket a Mintatanterv tartalmazza.

Az egyéni képzésben való részvételre csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség, ami a komplex vizsga letételével kezdődik. Az abszolutórium megszerzéséig – a disszertáció beadásáig – tandíjfizetési kötelessége van a hallgatónak.

A disszertáció nyilvános vitára bocsátását megelőzően a doktorjelölt témavezetője és a témát befogadó intézet megszervezi a munkahelyi vitát, amelyről jegyzőkönyv készül. Nyilvános vitára csak az a dolgozat bocsátható, amelynek két opponense azt nyilatkozattal kijelentette. A disszertáció beadásának végső határideje a doktori képzés megkezdésétől számított 5 év, azaz a komplex vizsgát követő harmadik évben be kell nyújtani. Különleges esetben egy év hosszabbítás kérhető.

A sikeres védést követően a jelölt Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktora (PhD) címet és az egyetem által kiállított oklevelet kap.

A szervezett doktori képzés rendjét a Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Működési szabályzata tartalmazza. A hallgatók jogaira és kötelességeire vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer az irányadó. A Doktori Iskola működésének további kérdéseiben az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat előírásai az útmutatóak.

Ösztöndíj és fizetési kötelezettség

Ösztöndíjas, államilag támogatott képzésre felvett hallgatók folyamatos aktív teljesítés mellett 8 féléven keresztül kapják az ösztöndíjat, önköltséges hallgatók 8 féléven keresztül fizetik a tandíjat. A féléves tandíj mértéke a mindenkori minimálbér 2,5-szerese. 2020. szeptemberétől felvételt nyert önköltséges hallgatók az alábbi költségtérítést kötelesek megfizetni: 402.500 Ft/félév, 8 féléven keresztül. A 2021-ben felvételt nyert hallgatók esetében ez 418.500 Ft.

A fokozatszerzési eljárásnak külön díja van, a mindenkori minimálbér 2-szerese.

 

További információ:
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Petróné Tóth Ildikó
Tel.: (+36 99) 518-106
E-mail: lkk-doktori@uni-sopron.hu

Cikk nyomtatása E-mail