Turizmus–vendéglátás alapszak magyar (duális képzésben is) és angol nyelven

 

 

Dr. Jandala Csilla

Szakfelelős:
Dr. Jandala Csilla
egyetemi docens
jandala.csilla@uni-sopron.hu

Turizmus–vendéglátás alapszak

A turizmus-vendéglátás alapszakot azon középiskolát végzett, vagy más BA képzésről átjelentkező fiatalok részére javasoljuk, akik

 • érdeklődnek a turizmus működése, gyakorlati kihívásai és professzionális naprakész megoldásai iránt mind munkavállalói, mind potenciális munkáltatói oldalról;
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél, a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a nonprofit szférában szeretnének elhelyezkedni;
 • érdeklődnek a turizmus egyes területeinek elméleti összefüggései, továbbá gyakorlati alkalmazási lehetőségei és technikái iránt;
 • a Turizmus–vendéglátás FOKSZ képzésben elsajátított turisztikai alapismereteiket magasabb szintű tudással bővíteni, elmélyíteni szeretnék.

Miért a Turizmus–vendéglátás alapszak?

A Turizmus–vendéglátás alapszak képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére. Képzésünk tartalmazza mindazon alapvető ismeret köröket, amelyek nélkülözhetetlenek a turizmusban irányító, vezető szerepet betölteni kívánó szakemberek részére, a szállásadás és vendéglátás, az utazás-és rendezvényszervezés, szállodai üzemtani ismeretek, turizmus marketing- és menedzsment, valamint desztináció marketing- és menedzsment területekhez köthető ismereteket.

A pandémia után megváltozott turisztikai keresleti oldali igényekre reflektálva a korábbi szálloda-vendéglátás fókuszt programunkban a 2022/2023 tanév őszi szemeszterében kezdők esetében felváltja az ökoturisztikai hangsúly. Az ökoturizmushoz köthető tárgyak (pl. Aktív turizmus, Fenntartható turizmus fejlesztés, Ökoturizmus, Örökség turizmus) mind a törzstárgyak, mind a modul tárgyak között fellelhetők. Az ötödik és hatodik félévet magában foglaló tárgyakat a fenntarthatóság alapvetéseinek egyaránt megfelelő „Turisztikai fejlesztések modul” foglalja keretbe.

Az alapszak jellemzője a gyakorlatorientált oktatás, ugyanakkor a hallgatóknak megalapozott ismereteket biztosít a képzés második ciklusában, a mesterképzésben történő folytatáshoz. A szak Facebook oldala kiváló fórumot teremt az érdeklődő hallgatók számára naprakész, új, érdekes, meglepő, mégis a turisztikai szakmához szorosan hozzátartozó ismeretek megszerzésére, egy igazi professzionális közösségi térben. A turizmus-vendéglátás szakon a térség legnagyobb turisztikai szolgáltatóival, mint partnerekkel együttműködésben kiemelten koncentrálunk az alábbi területekre: szálloda és vendéglátás, egészség-turizmus, kulturális örökségek, ökoturizmus, gasztroturizmus, desztináció-menedzsment.

A Turizmus-vendéglátás alapszakon végzettek ismerik:

 • a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés);
 • a vendéglátás elveit és gazdaságtanát;
 • a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit;
 • a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét;
 • a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket;
 • a turisztikai szolgáltatások folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat;
 • a turizmussal kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális
 • kapcsolódásukat, a turizmus hazai és nemzetközi intézményrendszerét;
 • a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat;
 • a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, kontrolling stb.) sajátosságait, elveit és módszereit;
 • a specializációnak megfelelő alágazati tevékenységek – például szálláshelyek, vendéglátás, ökoturizmus, rekreáció, térség-menedzselés – működését, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait.

Miért jó a duális képzés?

A Turizmus-vendéglátás alapszak duális formában is végezhető, amely tantervében a hagyományos, vagyis a nem duális képzési formában meghirdetett alapszakkal szinte teljesen megegyezik. A legfőbb különbség, hogy a duális képzést végző hallgatók a teljes oktatási időszakban (3,5 év) alatt egy vállalatnál töltik szakmai gyakorlatukat, meghatározott periódusokban, évente összesen 22 héten keresztül. Vagyis hallgatóink az egyetemi tanulmányok mellett aktívan munkát is végeznek a szakmai gyakorlóhelyen, amely révén fejleszthetik szakmai kompetenciáikat, és a diplomaszerzést követően már nem pályakezdőkként, óriási versenyelőnnyel indulnak a munkaerőpiacon.
A vállalatnál meghatározott képzési tervnek megfelelően munkavégzés és önálló projektfeladatok megoldása zajlik. A képzési terv igazodik az alapszak mintatantervéhez, és a vállalat profiljához.
Partnercégeink közt számos szálloda található, ahol a szálloda- és egészségturizmus iránt érdeklődő diákok már a kezdetektől fejleszthetik gyakorlati tudásuk, számos feladatkör megismerése által.

A duális képzési rendszerről, a felvételi eljárás rendjéről bővebben >>>

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Turizmus–vendéglátás alapszakon végzett szakemberek alkalmasak a különböző turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására: pl. szállásadással, vendéglátással foglalkozó vállalatoknál, utazási irodákban, rendezvényszervező cégeknél, látogatóközpontokban, múzeumokban, turizmus szervezésével, menedzselésével, kutatásával foglalkozó szervezetekben, nemzeti parkokban stb.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Milyen tárgyakat tanulhat a Turizmus–vendéglátás alapszakon?

A magyar nyelvű nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-ig) letölthető itt.
A magyar nyelvű nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-től) letölthető itt.

Az angol nyelvű nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-ig) letölthető itt.
Az angol nyelvű nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-től) letölthető itt.

Végzettség és kreditpontok

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint:
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
közgazdász turizmus–vendéglátás alapképzési szakon
Economist in Tourism and Catering
Képzési jellemzők:
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 6 + 2 félév (A tanulmányokat 2 gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

A Turizmus–vendéglátás alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe:

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése. A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.

A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.

A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.

A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.

A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának bázisán alakult meg 2021-ben a Turizmus Klub szakmai műhely, melynek célja:

 • a turizmus szakos hallgatók összefogása, aktív bevonása, számukra ismeretterjesztő jellegű szakmai előadások, workshopok, kiegészítő kurzusok, szabadegyetemi rendezvények tartása;
 • tanulmányutak, terepgyakorlatok, esettanulmányi versenyek szervezése, szakmai kompetenciák fejlesztése;
 • hallgatói kutatási tevékenység támogatása;
 • kooperáció térségi szakmai szereplőkkel, a turisztikai szektor munkáltatóit képviselő jelentősebb vállalatokkal és szervezetekkel, oktatási, kutatási és fejlesztéspolitikai intézményekkel, képzőhelyekkel;
 • a hallgatói élet színesítése, a szakon belüli kohézió erősítése, alumnikkal való kapcsolattartás;
 • a turizmus–vendéglátás szak népszerűsítése, a minőségi és a térségi igényekre reagáló szakember képzés támogatás.

A különböző lehetőségek elérhetőségei >>>

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.