A doktori (PhD) képzés

A képzés célja

A PhD képzés a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar mesterképzéseihez és az ott folyó kutatómunkához kapcsolódik. Ez lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan piacképes ismereteket szerezzenek, amelyek biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot és ezáltal kutatóhelyeken, egyetemi tanszékeken magas szintű kutató és oktató tevékenység folytatását. Továbbá a doktori cím elnyerésével a hallgatók alkalmassá válnak nemzetközi színvonalú munkavégzésre is olyan magyar és külföldi vállalkozásokban és intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben, amelyeknek nemzetközi vállalkozási stratégiái vagy azokhoz kapcsolódó tevékenységei vannak. A végzett doktoranduszok a regionális egyetemi funkciónak megfelelően arra is képesek lesznek, hogy magas szakmai színvonalon közreműködjenek szűkebb környezetük, Nyugat-Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődésében, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködési, fejlesztési stratégiák kidolgozásában és megvalósításában. A megszerzett ismeretek az európai folyamatokhoz illeszkedve lehetővé teszik egyfelől az egyetemi oktató és kutató munka végzését az Európai Unió tagországainak felsőoktatási és kutató intézményeiben, másfelől a gazdasági fejlesztő tevékenységet a vállalataiban és szervezeteiben.

Tanulmányi rend

A szervezett doktori képzés rendjét a Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Működési szabályzata tartalmazza.

A képzés időtartama nappali és levelező tagozaton 4 év. Ez idő alatt eleget kell tenni a tanulmányi és vizsgakövetelményeknek, beleértve az angol nyelven kívül az ENSZ további hivatalos nyelvei közül legalább egyből „B1” típusú alapfokú állami nyelvvizsga letételét is. Az abszolutórium megszerzése után kerülhet sor a doktori fokozatszerzési eljárás megindítására, mely a komplex vizsga letételéből, a disszertáció megírásából és megvédéséből áll. A fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának legvégső határideje a doktori képzés megkezdésétől számított 3 év.

A komplex vizsga letételét követő két éven belül a hallgató köteles elkészíteni és megvédeni a disszertációját. A doktori fokozat megszerzésének a fentieken túl szintén feltétele az önálló tudományos munkásság írásos (lektorált folyóiratban vagy kötetben megjelent/megjelentetésre elfogadott) publikációkkal történő bemutatása.

Az egyéni képzésben való részvételre csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség, ami a komplex vizsga letételével kezdődik.

A választott programban előírt vizsgák alól a Doktori Tanács által meghatározott mértékben mentesítés adható, különösen azokban az esetekben, amikor a jelölt egyetemi doktori fokozattal rendelkezik és/vagy a kötelező tárgyak körébe tartozó ismereteket hosszabb ideje egyetemi szinten magyarul és idegen nyelven is oktatja.

A disszertáció bírálatát egy belső és egy külső opponens végzi, akik javaslatot tesznek a dolgozat elfogadására. A disszertáció megvédésére csak két támogató javaslat esetén kerülhet sor. Eltérő megítéléskor egy további, harmadik opponenst kell felkérni, akinek pozitív bírálata esetén sor kerülhet a védésre vagy negatív megítélése alapján az eljárás lezárására.

A sikeres védést követően a Jelölt

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktor (PhD) gazdálkodási szakon

  • Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment program 
  • Marketing program,
  • Pénzügy program,
  • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program,
  • Humánerőforrás társadalmi, gazdasági összefüggései program

címet és az egyetem által kiállított oklevelet kap.

A hallgatók szakmai munkájukat az egyetem szabályzatai szerint, a konkrét kutatási témát koordináló intézet keretei között az intézetigazgató és a témavezető irányítása mellett végzik.

A tanterv alapozó, kötelező és szabadon választható tárgyak hallgatását félévenként különböző mértékben írja elő. A hallgatók félévenként a hallgatott tárgyakból szerzett tudásukról vizsga formájában számolnak be. A vizsga érdemjegyének megállapítása az ötfokozatú osztályzás szerint történik.

A doktori tanulmányok és képzés folytatására angol és német nyelven is lehetőség van. Ezekkel a képzésekkel kapcsolatos információk az angol nyelvű honlapon találhatók meg. Az International Joint Cross Border PhD képzéssel kapcsolatos információk a honlapon olvashatók.

A Doktori Iskola működésének további kérdéseiben az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat előírásai az útmutatóak.

További információ:
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Lőrincz Czár Adrienn
Tel.: 99/518-106
E-mail: lkk-doktori@uni-sopron.hu