Számvitel mesterképzési szak magyar (duális képzésben is) és angol nyelven

 

 

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna

Szakfelelős:
Prof. Dr. Széles Zsuzsanna
egyetemi tanár
szeles.zsuzsanna@uni-sopron.hu

Számvitel mesterszak

A Számvitel mesterszak azokat várja, akik

 • szeretnek olyan üzleti elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti folyamatok pénzügyi, számviteli, adózási vizsgálata zajlik; 
 • a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, a pénzügyi és számviteli, valamint a kontrolling kérdések iránt érdeklődnek; 
 • a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, vezetői számviteli, pénzügyi kontrolling, vállalatértékelési ismereteket is szerezni; 
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként hazai és nemzetközi vállalatoknál kormányzati és más állami intézményeknél, pénzügyi, banki, biztosítási szektorban, valamint a magánszférában gazdasági-pénzügyi vezetőként szeretnének elhelyezkedni.

Miért a Számvitel mesterszak?

A Számvitel mesterszak képzési célja olyan piacképes szakemberek képzése, akik versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a vállalatok és intézmények számviteli és pénzügyi folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására.
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit; a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit; a pénzügyi instrumentumok számvitelét; 
 • a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát; 
 • az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a fejlesztések menedzselését; 
 • a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit; 
 • azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és gyakorlati alkalmazását lehetővé teszik; 
 • a szakmai–etikai normákat és azok alkalmazását.

Miért jó a duális képzés?

A szak duális formában is végezhető, amely tantervében a hagyományos, vagyis a nem duális képzési formában meghirdetett szakkal szinte teljesen megegyezik. A legfőbb különbség, hogy a duális képzést végző hallgatók a teljes oktatási időszakban alatt egy vállalatnál töltik szakmai gyakorlatukat, meghatározott periódusokban, évente összesen 22 héten keresztül. Vagyis hallgatóink az egyetemi tanulmányok mellett aktívan munkát is végeznek a szakmai gyakorlóhelyen, amely révén fejleszthetik szakmai kompetenciáikat, és a diplomaszerzést követően már nem pályakezdőkként, óriási versenyelőnnyel indulnak a munkaerőpiacon.
A vállalatnál meghatározott képzési tervnek megfelelően munkavégzés és önálló projektfeladatok megoldása zajlik. A képzési terv igazodik a szak mintatantervéhez, és a vállalat profiljához. Multinacionális partnercégeinknél multinacionális vállalati kultúra is elsajátítható.

A duális képzési rendszerről, a felvételi eljárás rendjéről bővebben >>>

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A számvitel mesterképzési szakon végzett szakemberek keresettek, mert alkalmasak:

 • a különféle vállaltok, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére; 
 • a gazdálkodással összefüggő problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására; 
 • a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére; 
 • a kontrolling rendszer kidolgozására és működtetésére; 
 • a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére; 
 • alapvető adózási feladatok elvégzésére, adózási kérdések megválaszolására.

Felvételi információk

A felvételi/pótfelvételi eljárással kapcsolatos aktuális tudnivalók a felvi.hu felvételi tájékoztató oldalán érhetőek el. A jelentkezést is a felvi.hu oldalán keresztül lehet beadni.

Jelentkezési feltételek

A jelentkezés alapfeltétele főiskolai (BSc/BA) vagy egyetemi végzettség.
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
  • a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
 • meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:
  • gazdálkodás és menedzsment,
  • kereskedelem és marketing,
  • nemzetközi gazdálkodás,
  • turizmus-vendéglátás,
  • emberi erőforrások,
  • üzleti szakoktató alapképzési szak.

A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Felvételi eljárás

A felvételi motivációs beszélgetés várható ideje:

 • az általános felvételi eljárásban: június első három hete;
 • a pótfelvételi eljárásban: augusztus második hete;
 • a keresztféléves eljárásban: december első két hete.

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról és helyéről az Egyetemi Tanulmányi Központ értesíti a jelentkezőket.
További információk: LKK Mesterszak (MA) felvételi szabályzat >>>

Tanulmányi ügyekben keresse az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapját (http://etk.uni-sopron.hu)!

Milyen tárgyakat tanulhat a Számvitel mesterszakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-ig) letölthető itt.

A magyar nyelvű nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-től) letölthető itt.
Az angol nyelvű nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-től) letölthető itt.

Végzettség és kreditpontok

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint:
mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA, MSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles közgazdász számvitel mesterszakon
Képzési jellemzők
Szint: Mesterképzés Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 4 félév
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

Széchenyi István Doktori Iskola program olyan képzést kíván megvalósítani, amely az alapképzésekhez igazodva egy speciális területen lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan piacképes ismereteket szerezhessenek, amelyek:

 • biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot, ezáltal kutatóhelyeken, egyetemi tanszékeken magas szintű kutató és oktató–nevelő tevékenységek folytatását;
 • alkalmassá teszik őket – a doktori cím elnyerésével – nemzetközi színvonalú munkavégzésre olyan magyar és külföldi vállalkozásokban és intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben, amelyeknek nemzetközi vállalkozási stratégiái vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységei vannak;
 • képessé teszik őket – a regionális egyetemi funkciónak megfelelően – magas szakmai színvonalon közreműködni szűkebb környezetük, Nyugat-Magyarország, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködés fejlesztési stratégiának kidolgozásában és megvalósításában;
 • segítségével elsajátítják – az európai folyamatokhoz illeszkedve, hozzájuk igazodóan – az Európai Unióval kapcsolatos speciális ismereteket is, tekintettel az integrációs folyamatokra, azok vállalkozásokra gyakorolt hatásaira.

A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozat, illetve egyéni képzés keretében történhet.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése. A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.

A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.

A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.

A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.

A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.


A különböző lehetőségek elérhetőségei >>>

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.