A doktori (PhD) képzés

A képzés célja

A PhD képzés a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar mesterképzéseihez és az ott folyó kutatómunkához kapcsolódik. Ez lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan piacképes ismereteket szerezzenek, amelyek biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot és ezáltal kutatóhelyeken, egyetemi tanszékeken magas szintű kutató és oktató tevékenység folytatását. Továbbá a doktori cím elnyerésével alkalmassá válnak nemzetközi színvonalú munkavégzésre is olyan magyar és külföldi vállalkozásokban és intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben, amelyeknek nemzetközi vállalkozási stratégiái vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységei vannak. A végzett doktoranduszok a regionális egyetemi funkciónak megfelelően arra is képesek lesznek, hogy magas szakmai színvonalon közreműködjenek szűkebb környezetük, Nyugat-Magyarország, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködési, fejlesztési stratégiák kidolgozásában és megvalósításában. A megszerzett ismeretek az európai folyamatokhoz illeszkedve lehetővé teszik egyfelől az egyetemi oktató és kutató munka végzését az Európai Unió tagországainak felsőoktatási és kutató intézményeiben, másfelől a gazdasági fejlesztő tevékenységet a vállalataiban és szervezeteiben.

Tanulmányi rend

A szervezett doktori képzés rendjét Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Működési szabályzata tartalmazza.

A képzés időtartama nappali és levelező tagozaton 4 év, ami alatt eleget kell tenni a tanulmányi és vizsgakövetelményeknek, beleértve egy további világnyelvből legalább „B1” típusú alapfokú állami nyelvvizsga letételét is. Az abszolutórium megszerzése után kerülhet sor a doktori fokozatszerzési eljárás megindítására, mely a komplex vizsga letételéből, a disszertáció megírásából és megvédéséből áll. A fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának legvégső határideje a doktori képzés megkezdésétől számított 3 év.

A komplex vizsga letételét követő két éven belül a hallgató köteles elkészíteni és megvédeni a disszertációját. A doktori fokozat megszerzésének a fentieken túl szintén feltétele az önálló tudományos munkásság írásos (lektorált folyóiratban vagy kötetben megjelent/megjelentetésre elfogadott) publikációkkal történő bemutatása.

Az egyéni képzésben való részvételre csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség, ami a komplex vizsga letételével kezdődik.

A választott programban előírt vizsgák alól a Doktori Tanács által meghatározott mértékben mentesítés adható, különösen azokban az esetekben, amikor a jelölt egyetemi doktori fokozattal rendelkezik és/vagy a kötelező tárgyak körébe tartozó ismereteket hosszabb ideje egyetemi szinten magyarul és idegen nyelven is oktatja.

A disszertáció bírálatát egy belső és egy külső opponens végzi, akik javaslatot tesznek a dolgozat elfogadására. A disszertáció megvédésére csak két támogató javaslat esetén kerülhet sor. Eltérő megítéléskor egy további, harmadik opponenst kell felkérni. Pozitív bírálat esetén sor kerülhet a védésre.

A sikeres védést követően a Jelölt

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktor (PhD) gazdálkodási szakon

  1. Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment program 
  2. Marketing program,
  3. Pénzügy program,
  4. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program,
  5. Humánerőforrás társadalmi, gazdasági összefüggései program

címet és az egyetem által kiállított oklevelet kap.

A hallgatók szakmai munkájukat az egyetem szabályzatai szerint, a konkrét kutatási témát koordináló intézet keretei között az intézetigazgató és a témavezető irányítása mellett végzik.

A tanterv alapozó, kötelező és szabadon választható tárgyak hallgatását félévenként különböző mértékben írja elő. A hallgatók félévenként a hallgatott tárgyakból szerzett tudásukról vizsga formájában számolnak be. A vizsga érdemjegyének megállapítása az ötfokozatú osztályzás szerint történik.

A doktori tanulmányok és képzés folytatására angol és német nyelven is lehetőség van. Ezekkel a képzésekkel kapcsolatos információk az idegen nyelvű honlapokon találhatók meg. Az International Joint Cross Border PhD képzéssel kapcsolatos információk szintén a megadott linken olvashatók.

A Doktori Iskola működésének további kérdéseiben az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat előírásai az útmutatóak.

További információ:
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Lőrincz Czár Adrienn
Tel.: 99/518-106
E-mail: lkk-doktori@uni-sopron.hu