Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak angol nyelven

 

 

Dr. habil. Pogátsa Zoltán

Szakfelelős:
Dr. habil. Pogátsa Zoltán
egyetemi docens
pogatsa.zoltan@uni-sopron.hu

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak angol nyelven

Az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak azokat várja, akik

 • kíváncsiak a világgazdasági események mögött meghúzódó ok-okozati viszonyokra, akik szeretnek olyan elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti makroökonómiai folyamatok nemzetközi/világgazdasági hatásokat váltanak ki, s fordítva; 
 • a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, regionális (mezzo), makro-, valamint nemzetközi gazdasági, világgazdasági kérdés iránt érdeklődnek; 
 • a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, világgazdasági ismereteket is szerezni; 
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként nemzetközi vállalati, intézményi, kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió), szakpolitikai döntés-előkészítő és kutatóintézetekben, illetve a magánszférában a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni; 
 • motivációt éreznek arra, hogy a közösség érdekének képviseletében tevékenykedjenek, részt vállaljanak a nemzeti, nemzetközi, vállalati és intézményi alternatívák kialakításában, illetve az emberek, a pénzügyek és jelentős nemzetközi regionális programok irányításában.

Miért az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak?

Mert az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak képzési célja legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodási alapszakon végzettek ismerik:

 • a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatokat; 
 • az európai integrációs folyamatot, az EU működését; 
 • a globalizáció folyamatait, mozgatórugóit és hatását az egyes régiókra; 
 • a nemzetközi piacműködés és verseny elemzésének módszertani kérdéseit, Magyarország helyét és szerepét a világgazdaságban, az euro-atlanti integrációban; 
 • Magyarország külgazdasági folyamatainak dinamizmusát, főbb piacait; a nemzetközi versenyhelyzetben meghozandó stratégiai üzleti döntések marketing vonatkozásait és végrehajtásuk eszközrendszerét; 
 • a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; 
 • a nemzetközi üzleti élet viselkedési szabályait, a protokoll és etikett előírásait; 
 • megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A nemzetközi gazdálkodásban érintett állami szférában (államigazgatás, nagyobb önkormányzatok) dolgozó szakemberek keresettek. Ausztria és Szlovákia közelsége új típusú együttműködéseket, de egyben fejlesztési irányokat is lehetővé tesz (pl. határ menti együttműködések, tőke- és munkaerő-áramlás). A régiókban tehát tartós igény jelentkezik a nemzetközi kereskedelemben, szállítmányozásban és nemzetközi vállalati menedzsmentben jártas, annak elméleti alapjait kellően ismerő szakemberek iránt. A hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi logisztika különféle területein is. A képzés alkalmas arra is, hogy a végzettek az idegenforgalom különböző területein is elhelyezkedhessenek. Különösen fontos, hogy hallgatóink tárgyalóképesek legyenek partnereikkel német és angol nyelven.

Felvételi információk

A felvételi/pótfelvételi eljárással kapcsolatos aktuális tudnivalók a felvi.hu felvételi tájékoztató oldalán érhetőek el. A jelentkezést is a felvi.hu oldalán keresztül lehet beadni.

Jelentkezési feltételek

A jelentkezés alapfeltétele főiskolai (BSc/BA) vagy egyetemi végzettség.
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
  • a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
 • meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:
  • gazdálkodás és menedzsment,
  • kereskedelem és marketing,
  • nemzetközi gazdálkodás,
  • turizmus-vendéglátás,
  • emberi erőforrások,
  • üzleti szakoktató alapképzési szak.

A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Felvételi eljárás

A felvételi motivációs beszélgetés várható ideje:

 • az általános felvételi eljárásban: június első három hete;
 • a pótfelvételi eljárásban: augusztus második hete;
 • a keresztféléves eljárásban: december első két hete.

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról és helyéről az Egyetemi Tanulmányi Központ értesíti a jelentkezőket.
További információk: LKK Mesterszak (MA) felvételi szabályzat >>>

Tanulmányi ügyekben keresse az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapját (http://etk.uni-sopron.hu)!

Milyen tárgyakat tanulhat az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és kreditpontok

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint
mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA, MSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon
Képzési jellemzők
Szint: Mesterképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 4 félév
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.)
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

Széchenyi István Doktori Iskola program olyan képzést kíván megvalósítani, amely az alapképzésekhez igazodva egy speciális területen lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan piacképes ismereteket szerezhessenek, amelyek:

 • biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot, ezáltal kutatóhelyeken, egyetemi tanszékeken magas szintű kutató és oktató–nevelő tevékenységek folytatását;
 • alkalmassá teszik őket – a doktori cím elnyerésével – nemzetközi színvonalú munkavégzésre olyan magyar és külföldi vállalkozásokban és intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben, amelyeknek nemzetközi vállalkozási stratégiái vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységei vannak;
 • képessé teszik őket – a regionális egyetemi funkciónak megfelelően – magas szakmai színvonalon közreműködni szűkebb környezetük, Nyugat-Magyarország, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködés fejlesztési stratégiának kidolgozásában és megvalósításában;
 • segítségével elsajátítják – az európai folyamatokhoz illeszkedve, hozzájuk igazodóan – az Európai Unióval kapcsolatos speciális ismereteket is, tekintettel az integrációs folyamatokra, azok vállalkozásokra gyakorolt hatásaira.

A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozat, illetve egyéni képzés keretében történhet.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése. A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.

A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.

A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.

A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.

A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.


A különböző lehetőségek elérhetőségei >>>

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.