Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak angol nyelven

 

 

Dr. Nedelka Erzsébet

Szakfelelős:
Dr. Nedelka Erzsébet
egyetemi docens
nedelka.erzsebet@uni-sopron.hu

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A Nemzetközi gazdálkodás alapszakot azon középiskolát végzett fiatalok részére javasoljuk, akik elsősorban

 • a külkereskedelemben, 
 • transznacionális cégeknél, 
 • nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vállalatoknál és intézményeknél szeretnének elhelyezkedni, vagy 
 • saját (külkereskedelmi, tanácsadó) vállalkozást szeretnének alapítani.

Miért a Nemzetközi gazdálkodás alapszak?

Mert a nemzetközi gazdálkodás szak képzési célja idegen nyelven is magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A hallgatók a gyakorlati időszak letöltése után jó eséllyel pályázhatnak

 • külkereskedelmet is bonyolító és/vagy nemzetközi ügyekkel is foglalkozó kis- és közepes vállalkozások, 
 • nagyobb vállalatok, 
 • multinacionális termelő, kereskedelmi és szolgáltató vállalatok különböző önálló munkaköreire, akár 
 • középvezetői állásokra. 

Igény esetén tovább képezhetik magukat a Karon szervezett mesterszakokon.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Milyen tárgyakat tanulhat az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodás alapszakon?

Az angol nyelvű nappali és levelező órarend (2022.09.01-ig) letölthető itt.
Az angol nyelvű nappali és levelező órarend (2022.09.01-től) letölthető itt.

Végzettség és kreditpontok

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapszakon (megjelölve a szakirányt)

Képzési jellemzők
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
További információk: Egyetemi Tanulmányi Központ (etk.nyme.hu)
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

A Nemzetközi gazdálkodás alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél vehető figyelembe
teljes kreditérték beszámításával:

meghatározott kreditek teljesítésével:

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése. A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.

A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.

A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.

A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.

A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.


A különböző lehetőségek elérhetőségei >>>

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.