Képzési struktúra 2020.09-től

 

A doktori képzés célja elsősorban a jövő kutató-oktató szakembereinek tudományos felkészítése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű szakmai kutató tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek.

A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori képzése 2016 szeptemberétől 2+2 képzési szakaszra tagolódik, ahol:

 • az első szakasz (képzési és kutatási szakasz) minden résztvevő számára alapozó jellegű elméleti és módszertani képzést tartalmaz kötelező módszertani és szakmai tárgyak oktatásával az első éven. Az alapozó tárgyak keretében a hallgatók egyrészt különböző kutatási megközelítéseket ismernek meg, másrészt a társadalomtudományokban, kiemelten a gazdálkodástan területén specifikusan használatos kutatási módszereket és technikákat sajátítanak el. Továbbá megismerkednek a tudományos publikálás sajátosságaival, valamint a közgazdaságtudomány elméleti kérdéseivel. A második éven a hangsúly a valamely szakterületen széleskörű ismeretek, átfogó tudás és nagyfokú jártasság megszerzésére tolódik el, amit a képzési programnak megfelelő kötelező szakmai és szabadon választható tárgyak oktatásán való részvétel tesz lehetővé. Hozzájárul ehhez továbbá az egyéni kutatómunka, az oktatásban való részvétel a nappalis hallgatóknál, valamint a szakmai tudományos és publikációs tevékenységek is. Ezen szakasz végén kerül sor a komplex vizsgára.
 • a második szakasz (kutatási és disszertációs szakasz) lényegében a fokozatszerzési eljárás időszaka, amely magában foglalja az értekezés elkészítését, munkahelyi vitáját és nyilvános védését. Ebben a fázisban az értekezés elkészítéséig a doktorjelölt egyéni kutatást folytat témavezetője irányításával, valamint részt vesz a szakmai tudományos közéletben, publikál, és ha nappali tagozatos, akkor oktatási tevékenységet is folytat.

A hallgatók, illetve a jelöltek tevékenységét a témavezető(k) folyamatosan figyelemmel kíséri(k) és minden félévben értékeli(k). Ezen túlmenően a PhD hallgató a Műhelymunka keretében szóban is beszámol az addig végzett tudományos tevékenységéről, kutatásairól, ami a 4. szemeszterben kötelező jellegű, de az azon kívüli időszakban lehetőségként áll fenn a „Szakmai tudományos közéleti tevékenység” tárgy keretében.

A doktori iskolában oktatott tárgyak

Módszertani alapozó tárgyak (kötelező)

1. félév:

 • A kutatásmódszertan alapjai 1 
 • A közgazdaságtudomány elméleti kérdései
 • Tudományos ismeretek közlése   

2. félév:

 • A kutatásmódszertan alapjai 2
 • Számítógépes adatelemzés
 • Kvantitatív döntési módszerek

A módszertani tárgyakra tárgyanként és félévenként 8 óra áll rendelkezésre. A Tudományos ismeretek közlése és Kvantitatív döntési módszerek tárgyak teljesítéséért 2-2 kredit jár, a többi módszertani tárgy teljesítéséért 3-3 kredit.

A kötelező alapozó módszertani és elméleti tárgyak mellett a hallgatók a választott programoknak megfelelően kötelező szakmai tárgyakat is hallgatnak tárgyanként 4 órában, amelyek teljesítéséért egyenként 4 kredit jár.  A kötelező tárgyak a következők:


Kötelező tárgyak programonként (1-3. félév)

1. Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment

 • Vállalati gazdaságtan kiemelt fejezetei (1. félév)
 • Vezetés és szervezés (2. félév)
 • Stratégiai- és változtatásmenedzsment (3. félév)
 • Vállalati pénzügyek (3. félév)

2. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

 • Globális gazdasági, geopolitikai, nemzetközi jogi kérdések (1. félév)
 • Nemzetközi gazdaságtan (2. félév)
 • Globális gazdaság információs rendszerei (3. félév)
 • Nemzetközi tényezőáramlás (3. félév)

3.  Pénzügy

 • Pénzügyi kontrolling (1. félév)
 • Nemzetközi pénzügyek (2. félév)
 • Hagyományos és modern vállalati pénzügyek (3. félév)
 • Nemzetközi számvitel (3. félév)

4.  Marketing

 • Marketingstratégiai gondolkodás és gyakorlat (1 félév)
 • A marketingkutatás aktuális kérdései (2. félév)
 • Marketingkommunikáció (3. félév)
 • Kereskedelmi marketing (3. félév)

5. Humánerőforrás társadalmi–gazdasági összefüggései

 • Társadalmi innovációk (1 félév)
 • Gazdaságszociológia (2. félév)
 • Demográfia (3. félév)
 • Regionális egyenlőtlenségek (3. félév)

A kötelező tárgyak mellett lehetőség van különböző látókörbővítő, témaspecifikus tárgyak felvételére is, amelyek a szakmai specializációtól függetlenül szabadon választhatók. Az egyes tárgyakra 4 óra áll rendelkezésre és tárgyanként 4 kredit jár a teljesítésért. A hallgató köteles a választott „Választható tárgyak” neveit, amelyek kivételes esetekben az alább felsoroltaktól eltérők is lehetnek a tárgy oktatását megelőző félév március 30-áig, illetve október 30-áig írásban bejelenteni a doktori iskola titkárságára, hogy a következő félév tárgyi, és képzési struktúráját időben elő lehessen készíteni az igényeknek megfelelően. A szabadon választható tárgyak a következők:

Választható módszertani tárgyak:

 • Statisztikai elemzések elmélete
 • Statisztikai elemzések gyakorlata

Választható szakmai tárgyak:

 • Szervezetfejlesztés
 • Kvantitatív (operációkutatási) módszerek a vállalati elemzéseknél
 • Vezetői számvitel és kontrolling
 • Pénzügyi menedzsment
 • Nemzetközi pénzügyi intézményrendszer
 • KKV-kat támogató gazdaságpolitika
 • Pénzügyi elemzés
 • Vállalati innováció menedzsment
 • Projektmenedzsment
 • Termelés- és folyamatmenedzsment
 • Fejlődés gazdaságtan
 • Gazdaságföldrajz
 • Gazdaságtörténet
 • Ipar és ipari vállalatok
 • Európai Unió gazdasága
 • Külgazdaságtan
 • Kreatívgazdaság
 • Turizmus elméleti kérdései
 • Helyi gazdaságfejlesztés

A szabadon választható tárgyak oktatása a 3-4. szemeszterben történik. Az egyes tárgyak tematikája nem lehet azonos az egyetemi oktatás tematikáival, hiszen annál magasabb szintű képzésről, speciálisabb tudásanyag átadásáról van szó a doktori iskolában. A tantárgyak órarend szerinti megtartása és látogatása kötelező. Az oktató halaszthatatlan akadályoztatása esetén előzetesen tájékoztatja a doktori iskola vezetőjét és jelzi a pótlás vagy a helyettesítés lehetőségeit. Az utóbbi három év oktatóit és kurzusait az 1. melléklet tartalmazza.

A doktori iskola, illetve a tárgyak oktatói köre a hallgatók nyelvi igényeitől, a programokra való jelentkezéstől, valamint a rendelkezésre álló oktatói állománytól függően folyamatosan változhat. A tárgyak oktatóinak jó szakmai nyelvtudással és a PhD fokozat megszerzését követően legalább ötéves felsőfokú oktatási gyakorlattal kell rendelkeznie. Az oktatásban is támaszkodunk a különböző hazai és külföldi oktatási és egyéb szakmai intézmények tapasztalt szakembereire. Az oktatók munkáját folyamatosan kontrollálja a TuDT a programfelelősök bevonásával.

Összességében véve a kötelező és választható tárgyak azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók olyan elméleti és módszertani ismeretekre tegyenek szert, ami lehetővé teszi, hogy a program végeztével új, eredeti kutatási eredmények elérésére képes szakemberekké váljanak.