A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának hatásköre

(1) A Kari Tanács alapvető feladat- és hatáskörét a jelen szabályzat, részletes feladat- és hatáskörét a Kari Szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: kari szabályzat) állapítja meg. A kari szabályzatot a Kari Tanács javaslatára az Egyetemi Tanács hagyja jóvá.
(2) A Kari Tanács hatáskörében meghatározza:

– a kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását alapvetően érintő elveket, feladatokat, programokat, megalkotja az egyetemi SZMSZ alapján a kari szabályzatot, és egyéb kari szabályzatokat;

– a kari tanterveket;

– a felsőfokú szakképzés, az alap- és szakirányú továbbképzés, a doktori képzés és a habilitációs eljárások, a felnőttképzés kari feladatait;

– a Kar gazdálkodásának elveit;

– az oktatói-kutatói követelményrendszer kari sajátosságait.

(3) A Kari Tanács hatáskörében dönt:

– a beadott pályázatok alapján, a rektor véleményének meghallgatásával a dékán személyéről;

– a kari szervezeti egységek hatáskörét meghaladó minden olyan szervezeti kérdésben, amely nem tartozik felettes szervek hatáskörébe;

– a Kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási, kutatási és művészeti munkáját, gazdálkodását érintő tervek és programok elfogadásáról;

– a Kar rendelkezésére álló pénz- és vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, a jóváhagyott pénzügyi keret és más kari pénzforrások felhasználásáról, a kari keretek felosztásáról és az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról;

– a Kar és a szervezeti egységek munkájáról készített beszámolók elfogadásáról;

– a tanszékvezetők és az egyetemi tanárok testületének létrehozásáról;

– a Kar oktatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének elveiről;

– a külföldi egyetemeken szerzett oklevelek honosításáról;

– a Kari Tanács állandó- és munkabizottságai tagjai és elnöke személyéről;

– a záróvizsga-bizottságok elnökei személyéről;

– a kari személyzeti tevékenység elveiről;

– a Kar nemzetközi kapcsolatairól;

– továbbá minden olyan ügyben, amelyet az Egyetemi Tanács, jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat a testület döntési jogkörébe utal.

(4) A Kari Tanácshatáskörében jóváhagyja:

a) a tanterveket, tantárgyi programokat;

b) a tudományos programokat, kari pályázatokat és értékeli a kutatási eredményeket.

c) a kari jegyzet- és kéziratkiadást;

d) a 18.§ (8) b) és c) pontja szerinti szervezeti egységek SZMSZ-ét;

e) az érintett Kari Tanácsokkal közösen a karközi szervezetek működési rendjét;

d) a Kart érintő kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodásokat.

(5) A Kari Tanács hatáskörében javaslatot tesz:

a) szakalapításra, tanszék, intézet létesítésére, megszüntetésére, összevonására, elnevezésére, a kari képzés korszerűsítésére, új oktatási területekre;

b) a vezető oktatói és kutatói munkakörök létesítésére, a vonatkozó pályázatok kiírására, vezető oktatók meghívására;

c) egyetemi, főiskolai tanár kinevezésére és felmentésére;

d) évente a szakra, Karra felvehető hallgatók számát illetően;

e) tiszteletbeli doktori, „Professor Emeritus", egyetemi magántanári cím, arany diploma, valamint a „Pro Universitate Hungariae Occidentalis Emlékérem" adományozására;

f)  állami és más nem egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekre;

g) az ET hatáskörébe tartozó, a Kart érintő más kérdésekben való határozathozatalra;

h) kari alapítású kitüntetések adományozása.

(6) A Kari Tanács hatáskörében véleményt nyilvánít:

a) a Kart érintő és a felettes szervek döntési jogkörébe tartozó ügyekben;

b) a dékánhelyettesi/kari főigazgató helyettesi és dékáni/kari főigazgatói hivatalvezetői megbízás tárgyában;

c) egyetemi, főiskolai docens és vezető kutató kinevezése és felmentése tárgyában;

d) adjunktus, tanársegéd kinevezése és felmentése tárgyában;

e) önálló tanszékvezető és intézetigazgató kinevezése tárgyában;

f)  nem önálló oktatási szervezeti egységek vezetőinek kinevezése tárgyában;

g) minden, a Kar feladatait és tevékenységét érintő kari bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban;

h) kitüntetéses doktori cím adományozásáról;

i)  a rektor, a dékán/kari főigazgató, az Egyetemi Tanács, a Hallgatói Önkormányzat felkérésére.

(7) A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja:

a) a dékánt, az intézetigazgatókat, a tanszékvezetőket, az egyéb kari és karközi szolgáltató szervezeti egységek vezetőit, és más kari vezetőket;

b) beszámolót kérhet a Karon működő minden egységtől és szervezettől.

(8) A Kari Tanács hatáskörében megsemmisíthet:

a) minden olyan átruházott hatáskörben, vagy a Karon, illetve kari felügyelet alatt működő tanács, testület, szerv és közösség által hozott döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt, egyetemi vagy kari szabályzatot, egyetemi vagy kari tanácsi határozatot sért.

b) A Kari Tanács, a dékán, kari főigazgató jogszabályt, illetve egyetemi szabályzatot sértő döntésének megsemmisítése érdekében vezető oktató korelnöke útján előterjesztéssel fordulhat a rektorhoz. Az előterjesztésnek a végrehajtásra felfüggesztő hatálya van.