2010.07.02. Diplomaosztó Kari Tanácsülés


Karunk 2010. július 2-án tartotta tanévzáró, diplomaosztó ünnepélyes nyilvános tanácsülését a Kar aulájában.

 

 

 

 

 

Az ünnepélyes tanácsülést Prof. Dr. Albert Levente általános rektorhelyettes úr nyitotta meg, néhány szóval üdvözölve a megjelenteket. Beszédében a kiművelt emberfők jelentőségét emelte ki, arra kérte a végzős hallgatókat, hogy ne feledjék, a becsület előbbre való, mint a haszon. Ezután Dr. Székely Csaba dékán úr ünnepi beszédében számot adott a 2009/2010-es tanév elért eredményeiről, megköszönte a szülőknek, hogy a Karra bízták gyermekeiket, megkérte a végzősöket, hogy képzésüket soha ne hagyják abba, haladjanak tovább a megkezdett úton és ne feledkezzenek meg az Alma Materről.

A karalapítás 10. évfordulója alkalmából a kari hallgatói önkormányzat több volt elnöke – Dr. Koloszár László, Sebestyén István, Dormány Dániel okleveles közgazdászok – jelenlétében Keresztes Gábor, jelenlegi elnök a Kar zászlajára felkötötte a jubileumi díszszalagot.

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa a Kar érdekében kifejtett áldozatos munkák elismeréséért „Széchenyi István Emlékérem” kitüntetés kaptak:

– Prof. Dr. Albert Levente általános rektorhelyettes,
– Prof. Dr. Neményi Miklós külügyi és tudományos rektorhelyettes,
– Prof. Dr. Takáts Péter oktatási rektorhelyettes,
– Dr. Andrássy Adél egyetemi docens, 
– Prof. Dr. Herczeg János egyetemi tanár.

Az Egyetem Szenátusa az intézményünkkel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó, tudományos fokozattal rendelkező személyeknek, az Egyetem, a Kar tevékenységét, fejlesztési feladatait segítő szakembereknek „címzetes egyetemi tanár” címet adományozott: 
– Dr. Obádovics Csilla vállalatgazdasági agrármérnök, mérnöktanárnak;
– Dr. Tárnok Ilona okleveles középiskolai tanár, pénz- és hitelügyi szakos szakközgazdásznak.

Az Egyetem Szenátusa az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, országosan elismert szaktekintélynek, akik a Kar oktatási, tudományos tevékenységét, fejlesztési feladatait segítik „címzetes egyetemi docens” címet adományozott:
– Bettina König okleveles közgazdásznak,
– Dr. Krisch Róbert okleveles vegyészmérnök, okleveles mérnök-tanárnak,
– Perkovátz Tamás okleveles faipari mérnöknek,
– Vissi András okleveles agrármérnök, Európa szakértőnek.

A Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján az Egyetem Szenátusa döntésének megfelelően kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkájáért a „Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója” kitüntetésben részesült:
– Dr. Hőgye Mihály egyetemi docens.

A Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Egyetem Szenátusa döntésének megfelelően kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkájáért a „Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója” kitüntetésben részesült:
– Petri Diána tanulmányi előadó

A Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a rektori Tanács döntésének megfelelően eredményes, lelkiismeretes munkájáért „Rektori dicséretben” részesült
– Dr. Erdélyiné Garamvölgyi Éva külügyi előadó, 
– Dr. Pataki László egyetemi docens,
– Dr. Vágyi Ferenc egyetemi docens.

Megbízható, lelkiismeretes munkájáért a Közgazdaságtudományi Kar Dékánja „Dékáni Dicséretben” részesült
– Dr. Mészáros Katalin adjunktus,
– Takács Eszter általános előadó,
– Takács János György gépkocsivezető.
 
A Kari Tanács javaslatára a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért „Alma Mater kitűntetésben” részesítette a Közgazdaságtudományi Kar 2010-ben végzett hallgatói közül 
– Halmosi Mónika okleveles közgazdászt,
– Magyar Eszter okleveles közgazdászt.

A Kar előterjesztése alapján a Szenátus döntésének megfelelően az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott kiváló tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért „Rektori Dicséretben” részesült
– Kovács Kinga közgazdász,
– Kulbert Gábor közgazdász.

A „Kiváló Hallgató Emlékérem” kitűntetést, azok a végzős hallgatók vehették át, akik egyetemi tanulmányaik alatt kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, kiváló közösségi munkát végeztek és egyetemi polgárhoz méltó emberi magatartást tanúsítottak: 
– Csitkovics Judit közgazdász,
– Dolgos Eszter közgazdász,
– Tukovics Szabina közgazdász.

Tanulmányi és közösségi munkájáért „Dékáni Dicséretben” részesült 
– Füzi Anita okleveles közgazdászjelölt,
– Jakubik Zsolt okleveles közgazdászjelölt,
– Mericza Brigitta okleveles közgazdászjelölt.

A Nyugat-magyarországi Egyetem tiszteletbeli doktora, Dr. Dézsy József professzor a 2008/09-es tanévtől a 2012/13 tanévig évente 1000 eurót kitevő Egésszégggazdálkodási díjat adományoz. A díj elnyeréséhez az egészséggazdaság és -menedzsment, vagy a kórházgazdálkodás területén írásbeli pályaművet kell benyújtani. A díj az alapképzésben, a mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, vagy a PhD képzésben résztvevő hallgatóknak adományozható. A benyújtott pályaműveket elbíráló bizottság a 2009/2010. tanévben a díjat Dr. Kovács Csilla, egészségügyi menedzsment szakértőnek ítélte oda a „Sürgősségi ellátás fejlesztése csökkenő erőforrások mellett a Kenézy Kórház Kft. és a sürgősségi betegellátó osztály működésének átszervezése” című munkájáért.

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben, a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján „Oktató a Hallgatókért” elismerő oklevelet Dr. Koloszár László egyetemi adjunktusnak adományozta.

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben, a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján a „Dolgozó a Hallgatókért” elismerő oklevelet Dr. Wilfing János hivatalvezetőnek adományozta.

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben, a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján az „Hallgató a Hallgatókért” elismerő oklevelet Magyar Eszter hallgatónak adományozta.

Prof. Dr. Neményi Miklós egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorhelyettese az egyetem Habilitációs Bizottsága határozata alapján a gazdálkodás- és szervezéstudományokban önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával felruházta, az oklevelet kiadta
– Dr. Bernhard Friedrich Seyrnek,
– Dr. Nemeskéri Zsoltnak,
– Dr. Szretykó Györgynek.

A 2009/2010. tanévben a Közgazdaságtudományi Kar „Széchenyi István” Doktori Iskolát sikeresen három hallgató végezte el. A doktori fogadalom letétele után Dr. Albert Levente általános rektorhelyettes és Dr Székely Csaba kézfogásával és az oklevél átnyújtásával doktortársaikká fogadta és felruházta mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény erejénél fogva a PhD. doktorokat megilleti
– Pappné Nagy Valériát,
– Tóthé Szabó Erzsébetet,
– Dr. Vértesy Lászlót.

Ezután mindazoknak, akik eleget tettek tanulmányi kötelezettségüknek, Dr. Székely Csaba dékán oklevelet nyújtott át, melyben törvényeink szerint elismerik végzettségüket, hogy szakmájuk, hazánk, az emberiség javára tevékenykedhessenek.
A Közgazdaságtudományi Kar különböző képzésein 301 fő jelölt eredményesen záróvizsgázott, a Nyugat-magyarországi Egyetem Tanulmányi Rendjében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, a szakképzettséget megszerezte. Közülük 182 fő vehette át az oklevelét.
Az avatandó közgazdászok képviselőjeként Halmosi Mónika kérte fel a Kar Tanácsát, hogy 
okleveles közgazdásszá, közgazdásszá, szakértővé, szakközgazdásszá, tanácsadóvá avassa a végzetteket.
Az egyes képzések képviseletében 
– Benkóczky Tamás, 
– Stocz Csaba, 
– Pétervári Zsófia, 
– Dr. Szekér Ildikó jelöltek esküdtek az egyetem jogarára.
A végzettek nevében Dr. Molnárné Fülöp Rita okleveles közgazdász szólt.

Dr. Székely Csaba dékán az alábbi szavakkal engedte útjukra a végzett hallgatókat:
„Kedves Közgazdásztársaim!
Most az ünnepélyes közgazdászavatás befejeztével, szeretettel köszöntöm Önöket azzal a bensőséges óhajtással, hogy mindaz, amit ünnepélyesen fogadtak, életükben a legteljesebb valósággá váljék. Kérem, egész munkájuk és további tanulmányaik során törekedjenek arra, hogy a közgazdaságtan területén egyre több szakismeretet szerezzenek és esküjükhöz híven becsülettel teljesítsék kötelességüket a haza, az emberiség felvirágoztatására.”

Takács Eszter


A képek megtekinthetők itt >>